بررسي دانش و نگرش زندانيان زندان مركزي رفسنجان در رابطه با ايدز سال80-1379

نويسنده: موسي مبيني لطف آباد
استاد راهنما: فاطمه گواري
استاد مشاور: سكينه محمدعليزاده
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد آموزش پرستاري (گرايش مديريت)
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پرستاري و مامايي رازي،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه با هدف بررسي دانش و نگرش زندانيان زندان مركزي رفسنجان در مورد ايدز در سال 1379 انجام شده است. دراين بررسي 329 زنداني كه كل جامعه زندانيان زندان مركزي شهرستان رفسنجان را تشكيل مي دادند شركت داشته و جهت گردآوري دادهها پرسشنامه ي ‌پژوهشگر ساخته شامل سه بخش تنظيم گرديد. بخش اول شامل اطلاعات فردي (14 سؤال)، بخش دوم شامل سؤالات دانش (36 سؤال) و بخش سوم شامل عبارت نگرش (15 عبارت) كه بعد از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليلي داده ها توسط كامپيوتر و با استفاده از نرم افزار epi6 و spss انجام شد و از شاخصهاي پراكندگي مركزي، ضريب همبستگي پيرسيون، آزمونهاي آناليز واريانس يكطرفه و كروسكال واليس استفاده شد نتايج حاصله نشان داد كه زندانيان به 72% از سؤالات دانش پاسخ صحيح داده اند و 72% از نمره كل نگرش را كسب كرده اند در مقايسه نمرات كل دانش و نگرش زندانيان برحسب ويژگيهاي فردي و مدت زنداني شدن، اختلافات معني دار آماري با تحصيلات (p<0.05) بدست آمد بدين معني كه افراد داراي تحصيلات بيشتر از دانش بالاتر و نگرش بهتري برخوردار بودند و در بررسي ضرايب همبستگي، بين نمرات نگرش با نمره دانش عمومي ارتباط معني داري مشاهده نشد در حاليكه ضريب همبستگي دانش در زمينه راههاي انتقال ايدز، راههاي پيشگيري از ايدز و راههاي پيشگيري در صورت ابتلاء به ايدز و نمره كل دانش و نگرش ارتباط معني دار ضعيفي مشاهده شد (p<0.05).
كلمات كليدي: