بررسي فراواني نفروكلسينوز در نوزادان پره مچور در بيمارستان حضرت رسول اكرم طي سالهاي 90 تا 91

نويسنده: آيدين تقي لو
استاد راهنما: ويدا ضرابي
استاد مشاور: پريسا محققي، ناهيد رحيم زاده
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي راديولوژي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: نفروكلسينوز به معني رسوب كلسيم در ديواره و لومن توبولهاي ديستال جمع كننده در كليه در 20 الي 64 درصد نوزادان نارس با استفاده از سونوگرافي در ساير كشورها تشخيص داده مي‌شود. هدف از اين مطالعه تعيين بروز نفروكلسينوز و عوامل ايجاد كننده آن در نوزادان نارس بوده است.
روش مطالعه: 89 نوزاد پره مچور وارد يك تحقيق مقطعي شدند. با استفاده از سونوگرافي كليه در طي يك ماه اول زندگي نفروكلسينوز ارزيابي شد. داده ها شامل سن بارداري، وزن هنگام تولد، جنسيت و سابقه مصرف كورتيكواستروئيدها و ديورتيكهاي لوپ جمع آوري و رابطه آنها با نفروكلسينوز بررسي شد.
نتايج: نفروكلسينوز در 10 نوزاد (11.2%) نفروكلسينوز با سونوگرافي تشخيص داده شد. در گروه نوزاداني كه كورتيكواستروييد مصرف كرده نوزاداني كه مطرف نكرده بودند نفروكلسينوز به ترتيب در 6.7% و 35.7%ديده شد (odds ratio=7.78; P=0.002). در نوزادي كه فورسمايد مصرف نكرده بودند در 6.1% و در نوزادي كه فورسمايد مصرف كرده بودند در 71.4% موارد نفروكلسينوز مشاهده شد (odds ratio=27.6; P<0.001). ساير متغيرها با نفروكلسينوز رابطه معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نفروكلسينوز در نوزادان پره مچور يافته شايع و قابل توجهي است و در تمام نوزادان پره مچور خصوصاً نوزاداني كه تحت درمان با لوپ ديورتيكها و كورتيكواستروييد مي‌باشند ارزيابي دقيق از نظر نفروكلسينوز ضروري به نظر مي‌رسد.
كلمات كليدي: