بررسي اعتبارFRAX در پيش بيني شكستگي استئوپوروتيك در مراجعان به بيمارستان شريعتي از سال 1389 تا 1390

نويسنده: فرزانه سادات اميني نژاد
استاد راهنما: حميد رضا آقايي ميبدي
استاد مشاور: عباس علي كشتكار
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماري هاي داخلي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: تعيين بهترين مدل FRAX در پيش بيني احتمال10 ساله شكستگي‌هاي استئوپورتيك در جامعه ايران
مواد و روشها: 74 زن ومرد (با ميانگين سني 70 سال) كه حداقل يك نوبت شكستگي غيرتروماتيك داشتند و162 فرد بدون شكستگي ( ميانگين سني 66 سال ) وارد مطالعه شدند و احتمال10 ساله شكستگي با استفاده از سه مدل اردن، لبنان و آمريكاي FRAX در هر فرد محاسبه و مقايسه شد.
نتايج: احتمالات بدست آمده در مقايسه بين دو گروه مورد و شاهد طبق سه مدل و در هر دو جنس تفاوت معني دار داشت، اما احتمالات شكستگي بدست آمده با دو مدل اردن و لبنان در هر دو جنس از آستانه توصيه شده جهت شروع درمان بسيار پايين تر بود.
بحث: محاسبه احتمال 10 ساله شكستگي در مردان ايراني با FRAX مدل اردن ارزش كمي دارد و در مورد FRAX مدل لبنان به شرط قرار دادن نقطه برش مناسب جهت اتخاذ تصميم براي شروع و يا عدم شروع درمان پيش بيني خوبي بدست مي‌دهد. ولي با استفاده از FRAX مدل آمريكا بهترين قدرت افتراق را در بين اين سه مدل خواهيم داشت. در مورد محاسبه احتمال 10 ساله شكستگي در زنان نيز هر سه مدل قدرت پيش بيني خوب و قابل مقايسه‌اي دارند اما در استفاده از FRAX مدل اردن و لبنان نيازبه قرار دادن نقطه برش مناسب مي‌باشد.
كلمات كليدي: