مقايسه اثر تجويز كتامين وريدي و زير جلدي در كنترل درد بعد از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي

نويسنده: محمد حاجي جعفري
استاد راهنما: ميهن جعفري جاويد
استاد مشاور: اصغرحاجي پور، خزاعي پور
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي بي هوشي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: درد پس از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي در كودكان شايع است و شدت آن اغلب براي بيمار ناتوان كننده بوده و موجب عوارض متعدد مي‌گردد. رويكرد جديد براي كنترل درد با استفاده از دوزهاي كم كتامين داخل وريدي به تنهايي يا همراه ديگر داروهاي آنالژزيك و با روشهاي مختلف مطرح شده است. اين مطالعه جهت مقايسه اثر تجويز كتامين وريدي و زير جلدي در كنترل درد بعد از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه، كارآزمايي باليني دوسوكور (Double blinded clinical trial) مي باشد. بيماران در سه گروه 25 نفري مطالعه شدند. در يك گروه داروي كتامين زير جلدي- در گروه ديگر كتامين داخل وريدي تجويز و گروه سوم نيز بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. روش بيهوشي در هر سه گروه يكسان بود. وضعيت هموديناميك بيماران شامل ضربان قلب و فشار خون قبل از تجويز كتامين و در دقايق 5، 15، 30، 60، 360 بعد از ورود به ريكاوري و شش ساعت بعد ثبت شد. فراواني تهوع و استفراغ و هالوسيناسيون بعد از ورود به ريكاوري ثبت گرديد. شدت درد بيماران بر اساس جدول امتياز درد استاندارد CHEOPS Scoring در فواصل زماني فوق الذكر ثبت گرديد. براي آناليز داده ها از آزمونهاي آماري Kruskal-Wallis،Mann-Whitney، repeated measurement test استفاده شد و p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: ويژگيهاي دموگرافيك سن و جنس و وزن، متغيرهاي هموديناميك ضربان قلب، فشار خون سيستوليك و دياستوليك، ميانگين طول عمل و نيز عوارض تهوع و استفراغ و هالوسيناسيون در ميان گروهها يكسان بود. شاخص درد و نياز به مخدر بعد از عمل در دقيقه‌هاي 5 ،15، 30، 60 و 360 بعداز عمل در گروه كنترل با اختلاف معني دار بالاتر از 2 گروه كتامين زير جلدي و تزريق داخل وريدي است (P<0.01).
بحث:مطالعه نشان دادكتامينsc , iv در پايان عمل، درد و نياز به ضد درد بعد از عمل را كاهش مي‌دهد بدون آنكه موجب افزايش عوارض شود.
كلمات كليدي: كتامين، آدنوتانسيلكتومي، پيشگيري از درد بعد از جراحي