بررسي ملاحظات ارزشي و اخلاقي در اندازه گيري سلامت

نويسنده: صنم محمودزاده پورناكي
استاد راهنما: كيارش آرامش
استاد مشاور: آرش رشيديان
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: تامين سلامت هدفي است كه تمامي دست‌اندركاران نظام سلامت درصدد دستيابي به آن هستند. براي رسيدن به اين هدف، نظام سلامت هر جامعه، مداخلات و سرمايه گذاري هايي را انجام مي دهد كه برنامه ريزي براي انجام آن ها نيازمند شاخص هايي براي سنجش ميزان سلامت و بيماري است تا نيازمندي هاي جامعه را اولويت بندي و براي اقدامات آتي برنامه ريزي كند. به همين دليل شاخص هايي نظير دالي، كالي و تحليل هايي چون هزينه - اثربخشي، هزينه - سود و هزينه - فايده مورد استفاده قرار مي گيرند. لذا پژوهش با استفاده از مرور منابع و مطالعات كتابخانه اي پيرامون شاخص ها و تحليل هاي مورد استفاده براي اندازه گيري سلامت در ايران و جهان و نيز مشكلات و مسائل اخلاقي مطرح شده در اين زمينه، ديدگاه هاي اسلامي و ايراني در اين تحليل ها و انجام مصاحبه از 8 نفر از صاحب نظران به صورت نظرسنجي انجام گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه هريك از شاخص ها داراي كاستي هايي بوده و استفاده از آن ها همواره مبتني بر حجم قابل ملاحظه اي از ارزش‌داوري ها و قضاوت هاي اخلاقي است كه ارتباط زيادي با ارزش‌گذاري هاي اخلاقي و فرهنگي هر جامعه در مورد مفاهيمي چون سلامت، بيماري، نابرابري و عدالت دارد. صاحب نظران عرصه سلامت تاكيد داشتند كه براي ارتقاي كيفيت سلامت جامعه و رعايت عدالت حتماً بايد از سنجه ها استفاده شود و عدم كاربرد سنجه هايي كه به طور عمومي در جهان مورد استفاده قرار مي گيرد، به نوعي بي عدالتي مي باشد. براي استفاده از اين شاخص ها و تحليل ها به منظور ارتقا سلامت در كشورمان نيازمند تعيين ارزش هاي بومي و تطبيق آن ها با اين ارزش ها ميباشيم.
كلمات كليدي: