مطالعه اثرات ضددرد و ضدالتهاب عصاره هيدروالكلي گياه ناخنك در مدل هاي حيواني درد و التهاب

نويسنده: سيما نوروزي
استاد راهنما: منيژه متوليان
استاد مشاور: آسيه شجاعي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري حرفه اي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: التهاب يكي از تظاهرات شايع و غيراختصاصي بسياري از بيماري هاست. امروزه به دليل عوارض جانبي شناخته شده متعددي كه براي گروه‌هاي دارويي عمده‌ي مورد استفاده در درمان وضعيت‌هاي التهابي مطرح است و نيز به دليل كاربرد گسترده اين داروها، تحقيقات جهت يافتن داروهاي بي‌‌‌خطرتر ديگر ضروري به نظر مي‌رسد. گياه ناخنك يا اكليل الملك با نام علمي (Astragalus hamosus) به طور سنتي جهت تسكين درد و درمان وضعيت‌هاي التهابي مورد استفاده بوده است. در مطالعه پيش رو اثرات ضدالتهاب عصاره هيدروالكلي اين گياه مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: 42 موش صحرايي بالغ از نژاد ويستار به 6 گروه تقسيم شدند و به ترتيب عصاره گياه با دوزهاي mg/kg100،300،700 و1000، سديم ساليسيلات با دوز mg/kg300 به عنوان گروه كنترل مثبت و ml1آب مقطر به عنوان گروه كنترل منفي دريافت نمودند. سپس ادم القاء شده توسط فرمالين در كف پاي موش صحرايي با روش پلتيسمومتري به مدت 8 روز اندازه‌گيري شد. دريافت عصاره گياه و دارو توسط حيوانات نيز هر روز به مدت 8 روز ادامه يافت.
يافته ها: عصاره هيدروالكلي گياه ناخنك توانست ادم را در كف پاي موش صحرايي به طور مشخص و وابسته به دوز كاهش دهد (P<0.05). در فاز حاد دوز mg/kg 1000 و در فاز مزمن اثر دوزهايmg/kg 100و300 بارزتر و قابل قياس با اثر سديم ساليسيلات بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كه عصاره هيدروالكلي گياه ناخنك داراي اثرات ضدالتهابي وابسته به دوز مي‌باشد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود در مورد آن كارآزمايي باليني صورت گيرد.
كلمات كليدي: گياه ناخنك، اكليل الملك، ضدالتهابي، موش صحرايي، پلتيسمومتري