بيوشيمي AIDS

نويسنده: منوچهر قهرمان زاده انزابي
استاد راهنما: بهرام يغمايي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا دكتراي داروسازي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، داروسازي،
چكيده: ايدز، بعنوان بيماري تعريف مي شود كه نشان از كاستي ايمني ياخته اي در بيمار (زير 60 سال) HIV+ داشته باشد و در عين حال، بجز اين، نتوان دليل ديگري براي كاستي مذكور، ارائه كرد و از آنجا كه بيماري ياد شده، يك سندرم عفوني خطرناك مي باشد، ضرورت بررسي جنبه هاي مختلف آن، آشكار و مستغني از برهان است. بيوشيمي ايدز، بدليل اينكه، مهمترين و در عين حال، ناشناخته ترين دقايق علوم پايه اين بيماري را در بر مي گيرد، مطالعات دنباله داري را مي طلبد كه اين رساله، مي تواند گامي هر چند ناچيز در شروع و شايد هم ميانه اين راه باشد. مزاياي علمي بودن، مروري بودن و مطابقت با آخرين يافته ها را مي توان براي مطالب ترجمه شده و گردآمده در اين مختصر، برشمرد كه بترتيب، دربردارندة عناوين كلي از قبيل تاريخچه، ويژگيهاي بيولوژيكي، تكثيري و سازمان ژني عامل بيماري، و علاوه بر آن، چشم انداز درمان و تهية واكسن مي باشد. از ميان آخرين مقالات مرتبط با بيماري و بويژه مقولة پيشگيري و درمان، نيز چندين عنوان، برگزيده و افزوده شدند كه از جمله مي توان مقالة مربوط به اثر درماني اميدواركنندة دارويي گياهي به نام tubeimoside-1 و مقاله اي در رابطه با تهية يك واكسن نويدبخش بنام HCP-30-KLH را خاطرنشان ساخت كه مقالات اخير، علاوه بر ارزش علمي مطالب، چهارچوب زماني تا پايان سال 1994 ميلادي را نيز پوشش مي دهند. در خاتمه كار، از آنجا كه جاي يك واژه نامه براي ارائة توضيحاتي مختصر و مفيد براي واژگان غريب و ناملموس متن، خالي بنظر مي رسيد، براساس آخرين مراجع موجود انگليسي و فارسي، سعي در تهية آن گرديد.
مجموعة حاضر، با توجه به بخشهاي ذكرشده، مي تواند به عنوان يك متن فارسي منحصر بفرد، خلاء فقدان نوشتاري از اين نسخ در دورة زماني اخير را پرسازد.
كلمات كليدي: