بررسي ميزان آگاهي دبيران دبيرستانها و هنرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر كرمان پيرامون ايدز

نويسنده: احمد موسوي، معصومه وهبي
استاد راهنما: سعدا... شمس الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعة مقطعي- توصيفي- تحليلي است كه هدف آن بررسي ميزان آگاهي دبيران دبيرستانها و هنرستانهاي شهر كرمان پيرامون راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز است. جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر كرمان مي باشد. با حجم نمونه 524 نفر كه از اين تعداد 262 نفر مرد و 262 نفر زن بودند.
ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم حاوي 32 سؤال مي باشد كه 16 سؤال مربوط به راههاي انتقال و 16 سؤال مربوط به راههاي پيشگيري از ايدز است. نتايج به دست آمده، حاكي از آنست كه ميانگين سني دبيران مرد 40.56 سال با انحراف معيار 8.55 و ميانگين سني دبيران زن 36.68 سال با انحراف معيار 6.97 مي باشد. ميانگين ميزان آگاهي كل دبيران نسبت به راههاي انتقال ايدز 12±83 و نسبت به راههاي پيشگيري از ايدز 9.8±64 مي باشد بين ميانگين ميزان آگاهي در مورد راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز و جنس، گروه سني، وضعيت تأهل و نيز بين ميانگين ميزان آگاهي نسبت به راههاي انتقال ايدز و گروه درسي اختلاف معني داري وجود نداشت (p>0.05). اما بين گروه درسي و آگاهي نسبت به راههاي پيشگيري از ايدز اختلاف معني دار وجود داشت (0.05>p) بطوريكه بيشترين آگاهي در گروه درسي علوم تجربي (10.6±66) و كمترين آگاهي در گروه هنرستان (8.6± 60.1) وجود داشت.
بين منبع كسب اطلاعات و ميزان آگاهي به راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز نيز اختلاف معني دار وجود داشت بطوريكه كساني كه منبع اطلاعاتي آنها راديو تلويزيون بود نسبت به كساني كه از اين منبع استفاده نكرده بودند آگاهي بيشتري نسبت به راههاي انتقال داشتند (0.05>p) و كساني كه منبع اطلاعاتي آنها نشريات، رشته تحصيلي و كتب علمي بود نسبت به افرادي كه از اين منابع استفاده نكرده بودند آگاهي بيشتري نسبت به راههاي پيشگيري از ايدز داشتند (0.05>p) با توجه به اينكه دبيران نقش اصلي را در آموزش دانش آموزان كه آينده سازان اين كشور مي باشند ايفا مي نمايند. لذا لازم است كه ميزان آگاهي دبيران بخصوص در مورد راههاي پيشگيري از ايدز هرچه بيشتر افزايش يابد تا با انتقال اين آگاهي به دانش آموزان، نسل فرداي كشور در برابر اين بيماري خطرناك مصون گردد.
كلمات كليدي: