بررسي اثر درماني ليزر EXCIMER بر ويتيليگوي كودكان

نويسنده: بهار كارخانه چي
استاد راهنما: صيرفي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ويتيليگو يك اختلال اكتسابي در پيگمانتاسيون پوست به شمار مي‌رود كه ميزان بروز آن در سرتاسر جهان بدون در نظر گرفتن جنس يا نژاد برابر 1-2% مي‌باشد. به دليل تفاوت بارز نواحي پيگمانته پوست سالم و پلاك هاي دپيگمانته ويتيليگو، كيفيت زندگي افراد مبتلا به اين بيماري كاهش مي‌يابد. درمان‌هاي موجود براي رفع اين مشكل به دو دسته روش هاي جراحي و غير جراحي تقسيم مي‌شود كه از جمله روش هاي غير جراحي مي‌توان به درمان با كورتيكواستروئيدهاي موضعي و فوتوتراپي اشاره نمود.
با توجه به نقش مهم ليزر اگزايمر 308 نانومتر در درمان ويتيليگو و ايمني بالاي اين روش و داشتن عوارض درماني اندك به بررسي تاثير اين روش درماني بر روي كودكان مبتلا به ويتيليگو پرداختيم.
روش اجرا: طي مطالعه هم گروهي گذشته نگر برروي پرونده بيماران مبتلا به ويتيليگوي كودكي، 26 بيمار كمتر از 15 سال با پلاك‌هاي تشخيص داده شده و stable شده ويتيليگو وارد اين مطالعه شده و پس از ثبت مشخصات دموگرافيك و نيز محل و مدت زمان وجود ضايعه و سابقه‌ي درمان هاي قبلي (نور درماني يا كورتيكواستروئيد) و با توجه به اين كه ضايعات ويتيليگوي كودكان به صورت متقارن مي‌باشد، يك طرف با ليزر اگزايمر 308 نانومتر به صورت سه بار در هفته به مدت 8 هفته تحت درمان قرار گرفته (گروه مورد) و طرف ديگر بدون درمان رها شده‌اند (گروه شاهد). ميزان بهبودي ضايعات بر اساس نظر و معاينات دو پزشك متخصص، بر حسب گريد مشخص مي‌شود. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار SPSS وارد شده و در نهايت مورد آناليز آماري قرار مي‌گيرند.
نتايج: تعداد 57 پلاك (50.89%) در گروه ليزر به پيگمنتاسيون مجدد 75% يا بيشتر رسيدند كه در مقايسه هيچ يك از بيماران گروه درمان حمايتي پيگمنتاسيون مجدد نداشتند. 18پلاك در گروه مورد (31.57%) در مناطقي با حساسيت به ليزر و تعداد 39 پلاك (68.43%) در نواحي با مقاومت به ليزر قرار داشتند. از اين بين، 11 پلاك از 18 پلاك حساس به درمان (61.11%) پيگمنتاسيون مجدد پيدا كردند و در مقابل 22 پلاك از بين 39 پلاك داراي مقاومت درماني (56.41%) پيگمنتاسيون مجدد داشتند. از نظر سن، جنس، سابقه بيماري همراه، سابقه خانوادگي ويتيليگو، مدت ابتلا به بيماري، پاسخ به درمان بر حسب محل ضايعه و سابقه درمان قبلي رابطه معناداري از نظر آماري وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: ليزر اگزايمر 308 نانومتر در درمان ويتيليگو لوكاليزه در كودكان موثر مي‌باشد اما ميزان پاسخ به درمان در آن ها با سن و جنس و محل بروز ضايعات از نظر ميزان حساسيت به اشعه UV رابطه‌اي ندارد.
كلمات كليدي: ويتيليگوي كودكي، ليزر Excimer، پيامدهاي درماني