بررسي ارتباط مصرف ترياك با شدت و گستردگي درگيري عروق كرونر در بيماران ديابتي

نويسنده: فرزاد مسعودكبير
استاد راهنما: علي واشقاني فراهاني، عباس رحيمي فروشاني
استاد مشاور: حسن افتخار اردبيلي
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي و MD-MPH
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: سوء مصرف ترياك يكي از معضلات عمده بهداشتي در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران است. باور سنتي در مردم شرق و از جمله ايران وجود دارد كه فكر مي‌كنند مصرف ترياك مي‌تواند به كنترل قندخون بيماران ديابتي كمك كند. لذا مصرف ترياك به طور شايعي توسط بيماران ديابتيك صورت مي‌گيرد. اما اطلاعي در خصوص ارتباط مصرف ترياك با بيماري عروق كرونر و تاثيرات احتمالي آن بر روي پيشرفت آترواسكلروز در دست نيست. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ارتباط مصرف ترياك با شدت و وسعت درگيري عروق كرونر در بيماران ديابتي بود.
مواد و روشها: 1925 بيمار ديابتي كه در كت لب مركز قلب تهران تحت آنژيوگرافي تشخيصي عروق كرونر قرار گرفته بودند و منطبق با معيارهاي انتخاب مطالعه بودند وارد مطالعه شدند. از اين تعداد 228 نفر مصرف كننده ترياك بودند و 1697 نفر ترياك مصرف نمي‌كردند. با استفاده از متد propensity score دو گروه بر اساس سن و جنس و مصرف سيگار همسان سازي شدند. سپس براي 228 بيمار مصرف كننده ترياك و 228 بيمار همسان شده غيرمصرف كننده ترياك شدت و وسعت درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي به چندين شيوه نيمه كمي مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين Gensini score(شاخص شدت) به طور معني داري در گروه مصرف كننده ترياك بالاتر از گروه غيرمصرف كننده ترياك بود
(86.94 ± 62.71 و 59.58 ± 43.38و p < 0.0001). همچنين گروه مصرف كننده ترياك Extent score (شاخص گستردگي) بالاتري نيز نسبت به گروه غيرمصرف كننده ترياك داشتند (7.14 ± 2.89 و 5.90 ± 2.88و p < 0.0001). گستردگي بالاتر آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مصرف كننده ترياك نسبت به گروه غيرمصرف كننده ترياك همچنين با بالاتر بودن معني دار clinical vessel score درگروه مصرف كننده ترياك نسبت به گروه غيرمصرف كننده ترياك نشان داده شد (2.17± 0.99 و 1.94 ± 1.04و p = 0.015). ارتباط مثبت مستقلي بين دوز مصرف ترياك و Gensini scoreمشاهده شد (β = 0.27, p = 0.038).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مصرف مزمن ترياك در بيماران ديابتي با شدت و وسعت آنژيوگرافيك بيماري عروق كرونر ارتباط مثبت دارد. همچنين دوز مصرف ترياك با شدت آنژيوگرافيك بيماري عروق كرونر ارتباط مستقيم دارد.
كلمات كليدي: