بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان كرمان پيرامون راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز

نويسنده: سعدا... شمسي
استاد راهنما: سعدا... شمس الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي- توصيفي- تحليلي است كه هدف آن بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان كرمان پيرامون راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز مي باشد. جمعيت مورد مطالعه همه بهورزان شهرستان كرمان مي باشد كه از تعداد 114 نفر، 110 نفر در مطالعه شركت كردند (زن= 79 نفر، مرد=31 نفر)
ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامة استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم، حاوي 32 سؤال مي باشد كه 16 سؤال مربوط به راههاي انتقال و 16 سؤال مربوط به راههاي پيشگيري از بيماري ايدز مي باشد. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه ميانگين سني بهورزان 32.19 با انحراف معيار 6.93 مي باشد. ميانگين ميزان آگاهي بهورزان زن از راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز 71.8 با انحراف معيار 13.3 (P.V=0.86) مي باشد. ميانگين ميزان آگاهي بهورزان مرد از راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز 72.2با انحراف معيار 5/9 (P.V=0.86) مي باشد. با توجه به اينكه بهورزان در جهت آموزش مردم روستايي نقش ويژه اي دارند، اين ميزان آگاهي كافي نبوده و نيازي به كسب آگاهي بيشتري در اين زمينه دارند.
كلمات كليدي: