تعيين فراواني ژنوم هرپس ويروس انساني 8 (HHV-8) به روش PCR در بيماران مبتلا به لوكمي

نويسنده: فريبا شيردل
استاد راهنما: سيدحميدرضا منوري
استاد مشاور: حسين كيواني
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ويروس 9Human Herpes Virus- 8) HHV-8 يك گاما هرپس ويروس از گروه ويروس‌هاي ايجاد كننده تغييرات (ترانسفورماسيون) بدخيمي در سلول هاست كه تاكنون مطالعات محدودي در مورد ارتباط آن با بدخيمي‌هاي هماتولوژيك صورت گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع ژنوم HHV-8 در بيماران مبتلا به لوسمي انجام شده است.
روش ها: پژوهش حاضر، يك مطالعه مقطعي بوده كه در آن جمعيت مورد مطالعه بيماران مبتلا به لوكمي مراجعه كننده به بيمارستان‌هاي آموزشي وابسته به دانشگاه تهران مي‌باشند. متغيرهاي مورد مطالعه عبارتند از: سن، جنس، نوع لوكمي، مدت زمان كموتراپي و ترانسفيوژن خون، و نتايج PCR ژنوم HHV-8 در بيماران. روش نمونه گيري به صورت غير احتمالي ساده بر حسب نمونه‌هاي در دسترس بوده و حجم نمونه 60 مورد مي‌باشد.
نتايج: در مطالعه حاضر، تعداد 60 بيمار مبتلا به لوكمي مورد بررسي قرار گرفتند كه 45 نفر از بيماران (75 درصد) مذكر، و ميانگين سني بيماران 18.3 ± 33.9 سال (در محدوده 2 تا 83 سال) بود. 26 نفر از بيماران (43.3 درصد) مبتلا به لوسمي ميلوبلاستيك حاد(AML)
21 نفر (35 درصد) لوسمي ميلوبلاستيك مزمن CML
10 نفر (16.7 درصد) لوسمي لنفوبلاستيك حاد (ALL)
3 نفر (5 درصد) مبتلا به لنفوم بودند. در كل، تعداد 4 مورد (6.6 درصد) از نظر HHV8 مثبت بودند. سن بيماران ارتباط مستقيم معناداري با نتايج مثبت HHV-8 داشت (P=0.0001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، شيوع HHV-8 در بيماران مبتلا به لوسمي 6.6 درصد بوده و ابتلا به HHV-8 با بالاتر بودن سن افراد رابطه مثبتي دارد.
كلمات كليدي: لوسمي، ويروس HHV-8 ،PCR