بررسي قدرت تشخيصي روش يون و لتومتري (ion voltammetry) در تعيين سطح سرمي سرب

نويسنده: امير عباس ثريا
استاد راهنما: فروغ هاشمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي، آسيب شناسي
چكيده: مقدمه: فرواني مسموميت با سرب در جوامع مختلف بسيار بالا مي‌باشد. از جمله روش‌هاي شايع براي اندازه‌گيري سرب خون، جذب اتمي مي‌باشد. اين روش سال هاست مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از قدرت و صحت تشخيصي مناسبي براي تشخيص ميزان سرب پلاسما برخوردار است. اين طرح با هدف تعيين قدرت تشخيصي روش يون ولتومتري (ion voltamemetry) در تشخيص سطح سرمي سرب با مبناي قرار دادن روش جذب اتمي (stomicabsortion) انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه به صورت بررسي شيوه (process evaluations) انجام مي‌گردد، از بين نمونه‌هاي پلاسماي ارسالي به آزمايشگاه‌هاي آسيا طب و تخت طاووس، به تعداد ذكر شده در قسمت حجم نمونه به صورت غير تصادفي ساده (sequential) انتخاب مي‌گردند، بدين ترتيب كه نمونه‌هاي داراي شرايط ورود به طرح به ترتيب ارسال و تا تكميل حجم نمونه مورد نياز انتخاب مي‌گردند. داده‌ها توسط افزاري آماري spss 18 مورد توصيف و تحليل قرار مي‌گيرند.
نتايج: در اين مطالعه 68 فرد با ميانگين سني 6، 29 سال با انحراف معيار 13،1 سال مورد بررسي قرار گرفتند. حداقل و حداكثر سن به ترتيب 61،10 سال نشان داده شد. نتايج نشان دهنده ارزش اخباي منفي (98%) و ويژگي (85%) قابل قبول و حساسيت و ارزش اخباري مثبت نامناسب است. مقدار ضريب همبستگي بين نتايج دو تست برابر 0،008 با p-value برابر 0،441 مي‌باشد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر با توجه به آنكه در بررسي سطح سرمي سرب، از روش يون ولتامتري استفاده نشده بود، طراحي گرديد اما با توجه به حساسيت تشخيصي و ارزش اخباري مثبت نامناسب عدم وجود ارتباط معني‌دار بين يافته‌هاي اين روش تشخيصي و روش جذب اتمي، به نظر مي‌رسد روش جديد نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي تعيين سطح سرب خون باشد.
كلمات كليدي: يون ولتومتري، سرب، جذب تمي