بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان پيرامون ايدز

نويسنده: علي قلندري
استاد راهنما: سعدا... شمس الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعه‌ مقطعي – توصيفي تحليلي است كه هدف آن بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان پيرامون راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز مي باشد. جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان مي باشند با حجم نمونة 600 نفر كه 565 نفر در مطالعه شركت داشته اند كه از اين تعداد 276 نفر مذكر و 289 نفر مؤنث بودند. ابزار گردآوري اطلاعات اين پرسشنامة استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم حاوي 32 سؤال مي باشد كه 16 سؤال مربوط به راههاي انتقال و 16 سؤال مربوط به راههاي پيشگيري است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه ميانگين سني دختران 20.42 سال با انحراف معيار 3.46 و ميانگين سني در پسران 22.19 با انحراف معيار 3.75 مي باشد. ميانگين ميزان آگاهي كل دانشجويان نسبت به راههاي انتقال 21.1±70.3 و نسبت به راههاي انتقال و پيشگيري 15.9±64.5 مي باشد. از نظر آماري بين ميانگين آگاهي در مورد راههاي انتقال و پيشگيري در دو جنس اختلاف معني داري وجود نداشت‌ (P>0.05). و بين ميزان آگاهي از راههاي انتقال و پيشگيري بيماري ايدز و گروههاي سني مختلف و رشتة تحصيلي و منبع كسب اطلاعات نيز اختلاف معني داري ديده نشد (P>0.05). ميانگين ميزان آگاهي كل دانشجويان نسبت به راههاي انتقال 21.1±75.3و نسبت به راههاي پيشگيري 15.9±64.5 مي باشد با توجه به اينكه نقش دانشجويان به عنوان برنامه ريزان آينده و كساني كه كارهاي اجرايي كشور را در دست مي گيرند از اهميت بيشتري برخوردار است و از طرفي ايدز بيشتر در گروه سني 49-20 سال بروز مي كند اين ميزان آگاهي كافي نبوده و نياز به كسب آگاهي بيشتري در اين زمينه مي باشد.
كلمات كليدي: