بررسي دلالتهاي مفهوم كرامت انساني در روش كمك باروري مادر جايگزين

نويسنده: مريم السادات گنجعلي خاني
استاد راهنما: كيارش آرامش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي حرفه‌اي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: روش كمك باروري مادر جايگزين روشي است كه اخيرا به كمك برخي از زوج هاي نابارور آمده است. از سويي اين روش نسبتاً جديد با خود حاشيه هاي اخلاقي و سوالات پاسخ داده نشده‌اي به همراه آورده است. حاشيه هايي كه كرامت انساني را زير سوال برده است. در اين پژوهش مادر جايگزين، ارتباطش با كرامت انساني و راه حل هاي پيشنهادي بررسي شده است.در اين مطالعه كيفي ـ كتابخانه‌اي اطلاعات از طريق جستجو و بررسي متون و همچنين مصاحبه با افراد صاحب نظر گردآوري شد. جستجو از طريق منابع الكترونيك و كتب انجام شد. با 7 نفر در فاصله ارديبهشت تا تير 91 مصاحبه انجام شد.همواره بحث در مورد مادر جايگزين از نظر اخلاقي وجود داشته است كه اين چالش‌ها در مورد روش تجاري پر رنگ‌تر هستند. از آنجا كه در اين فرايند مادر جايگزين نقش ابزاري دارد و احساسات خود را با پول جابجا ميكند. در بيشتر موارد جايگزيني تجاري روشي غير اخلاقي دانسته شده است و اين امر به علت ماهيت بهره كشي و استفاده نادرست، كاهش روش نوع دوستانه و منافات با كرامت انساني مي‌باشد. همچنان كه ساز و كار كافي براي مادر جايگزين حتي براي روش نوع دوستانه در كشور وجود ندارد.درمان با روش مادرجايگزين در ايران در حال گسترش است بنابراين لازم است تا تلاش‌هايي صورت گيرد تا روش نوع دوستانه جاي روش تجاري را بگيرد. همچنين ساير نكات منفي شناخته و حل شوند. اين امر نيازمند فرهنگ سازي و قانون گذاري در سطح جامعه است. در شرايط فعلي كه قانون مصوبي وجود ندارد، خوب است تا كميته‌ي اخلاقي آشنا به مشكلات و مستقل از تيم درماني بر مادر جايگزين نظارت داشته باشند. فرايند مادر جايگزين مسيري چالش بر انگيز است اما اگر اين فرايند به درستي انجام شود، در نهايت پس از تولد نوزاد اين احساس شادي و رضايت‌مندي است كه وجود مادر جايگرين و والدين خواهان را پر مي‌كند. حمايت از مادر جايگزين بايد در چارچوب اخلاق باشد. اين امر ميسر نيست تا زماني كه قانون مدون و مصوبي وجود نداشته باشد.
كلمات كليدي: