بررسي بروز اختلالات شنوايي ناشي از پي دي فرون در بيماران هپاتيت C مزمن

نويسنده: حميدرضا گل محمدي
استاد راهنما: محسن نصيري طوسي، نادر روشن
استاد مشاور: محمد صادقي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: به اختلالات شنوايي ناشي از مصرف اينترفرون آلفا با شيوع و سير متناقضي در مطالعات اشاره شده است. در اين مطالعه 41 بيمار مبتلا به هپاتيت C تحت درمان با اينترفرون آلفا (پي دي فرون يا پگافرون) از طريق پايش اديومتريك پايه و ماههاي 1،3و 6 از نظر افت آستانه شنوايي بررسي شدند. همچنين از نظر تاثير شاخصهايي نظير سن و جنس و شاخصهاي آزمايشگاهي موجود به عنوان ريسك فاكتور بررسي انجام شد. در پايان مطالعه مقايسه متوسط آستانه شنوايي بين ماههاي و 30.05>P 11.4±11.99 VS 10.44±12.4 ) افزايش خفيف ولي معني داري را نشان داد كه طي درمان پيشرونده نبود. ساير شاخصهاي اديومتريك تغيير بارزي را نشان ندادند. ريسك فاكتور مشخصي براي افزايش آستانه شنوايي يافت نشد. در نهايت هرچند درمان با اينترفرون آلفا باعث افزايش خفيفي در آستانه شنوايي افراد شد. اما پيشرونده نبود و تغييري در برنامه درماني بيمار ايجاد نكرد.

كلمات كليدي: