بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر كرمان

نويسنده: هادي گرجي، فاطمه معافي
استاد راهنما: سعدا.. شمس الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/04/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: اين پژوهش يك مطالعة مقطعي- توصيفي- تحليلي است كه هدف آن بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر كرمان پيرامون راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز مي باشد. جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر كرمان، با حجم نمونه 1000 نفر مي باشد كه از اين تعداد 505 نفر پسر و 495 نفر دختر بودند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم حاوي 32 سؤال مي باشد كه 16 سؤال مربوط به راههاي انتقال و 16 سـؤال مربوط به راههاي پيشگيري از ايدز است. نتايج به دست آمده حاكي از آنست كه بيشتر دانش آموزان در مقطع سني 17 سال بودند و كمترين درصد مربوط به محدوده سني 20 سال و بيشتر بود.
ميانگين ميزان آگاهي كل دانش آموزان نسبت به راههاي انتقال ايدز 60.96 درصد و نسبت به راههاي پيشگيري 44.65% بود. بين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي پيشگيري از ايدز و سن و رشته تحصيلي، همچنين بين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي انتقال ايدز و مقطع تحصيلي اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05). اما بين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي پيشگيري از ايدز و جنس و مقطع تحصيلي همچنين بين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي انتقال و سن، جنس و رشته تحصيلي اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.0.5). بين ميانگين ميزان آگاهي نسبت به راههاي پيشگيري از ايدز در گروهي كه اظهار اطلاع از ايدز كرده بودند و كساني كه اظهار بي اطلاعي كرده بودند اختلاف معني داري وجود داشت(P<0.0.5).
بيشترين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي انتقال ايدز مربوط به افرادي است كه منبع كسب اطلاعات آنها كتب علمي (6.47±20.41) و كمترين ميزان آگاهي مربوط به افرادي است كه منبع اطلاعات آنها راديو تلويزيون بود (6.92±19.45). بيشترين ميانگين ميزان آگاهي از راههاي پيشگيري از ايدز مربوط به افرادي است كه منبع كسب اطلاعات آنها رشته تحصيلي بود (4.38±18.17).
با توجه به اينكه پسران و دختران دبيرستاني، پدران و مادران آينده مي باشند و سلامتي جامعه در گروه سلامتي اين گروه از افراد است و همچنين بيشتر در معرض خطر ابتلاء به ايدز مي باشند، لذا لازم است كه اطلاعات بيشتري در زمينه راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز در اختيار آنها گذاشته شود. و اين قدمي است كه مي تواند در جهت كنترل اين معضل بزرگ اجتماعي برداشته شود.
كلمات كليدي: