طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب به كمك كامپيوتر

نويسنده: مجتبي محمودي مجد آبادي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: سيمين ناصري، محمود محمودي مجد آبادي، محمود اسدي، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فرآيند تصفيه فاضلاب شامل فرآيندهاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيكي است. فرآيندهاي فيزيكي و بيولوژيكي در سيستمهاي تصفيه فاضلاب شهري متداول است و از فرآيندهاي شيميائي بيشتر در تصفيه فاضلاب صنعتي و تصفيه پيشرفته فاضلاب استفاده مي شود.
معمولترين واحدهاي فرآيند فيزيكي تصفيه در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري شامل آشغالگيري، دانه گيري، ته نشيني اوليه و ته نشيني ثانويه مي باشند.
در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب با توجه به نوع ميكروارگانيسمها، نحوه استقرار آنها در واحدهاي تصفيه، نوع جريان و ساير عوامل نظير هوادهي مكانيكي يا طبيعي، تجديد جريان، زمان ماند روشهاي متعددي مطرح است. متداولترين سيستمهاي تصفيه فاضلاب شهري عبارتند از :
-لجن فعال
-صافي چكه اي
-استخرهاي تثبيت
-استخرهاي هوادهي
روشهاي فوق به انواع ديگري تقسيم مي گردند كه هر يك براي شرايط خاص مناسب است لذا جهت انتخاب نوع مناسب تصفيه بيولوژيكي فاضلاب، گزينه هاي مختلف مطرح مي شود. براي تطبيق گزينه ها با شرايط خاص طرح مورد نظر از جمله شرايط محلي، امكانات يا محدوديتهاي زمين و توپوگرافي آن، امكانات و محدوديتهاي اجرايي، تخصص مورد نياز براي بهره برداري و نگهداري، قابليت انعطاف، ملاحظات اقتصادي، توسعه آينده و ساير شرايط حاكم، گرينه هاي روش تصفيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.
انجام محاسبات واحدهاي تصفيه هر گزينه انتخابي بدون استفاده از كامپيوتر وقت گير بوده و گاهي اوقات با توجه به مدل طراحي همراه با تكرار و صحيح و خطا مي باشد. لذا جهت سرعت بخشيدن به انجام محاسبات طراحي واحدهاي مختلف تصفيه و بهينه نمودن آن مي توان از كامپيوتر استفاده كرد. براي رسيدن به اين هدف برنامه كامپيوتري طراحي سيستمهاي تصفيه فاضلاب شهري تهيه شده است.
اين برنامه كامپيوتري به زبان كوئيك بيسيك نوشته شده است و ساختار برنامه به نحوي است كه استفاده كننده براحتي مي تواند توسط پنجره هائي كه بر صفحه نمايشگر باز مي شود و واحدهاي مختلف تصفيه را نمايش مي دهد واحد تصفيه مورد نظر را انتخاب نمايد. با انتخاب هر واحد تصفيه پنجره داده هاي ورودي بر روي صفحه نمايشگر نمايش داده مي شود و برنامه مقدار هر پارامتر طراحي را از طريق صفحه كليد دريافت مي نمايد. برنامه بعد از محاسبات طراحي داده هاي خروجي را بر روي صفحه نمايشگر نشان مي دهد. برنامه قابليت چاپ داده هاي ورودي و خروجي را توسط چابگر دارا مي باشد.
كلمات كليدي: