بررسي تاثير training كارشناسان پرستاري ICU در تنظيم فشار كاف لوله تراشه

نويسنده: آپتين معبودي
استاد راهنما: حميد رضا ابطحي، عنايت صفوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي بيماري هاي ريه
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسألهاغلب بيماران بستري در ICU جهت ونتيلاسيون مكانيكي و تعبية راه هوايي مصنوعي احتياج به انتوباسيون با لولة تراشه دارند. لوله تراشه معمولاً از طريق دهان گذاشته مي شود (انتوباسيون دهاني) و انتهايش در بالاي كارينا تنظيم مي گردد. فشار داخل كاف لوله تراشه بايد در حدّي تنظيم شود كه از يك طرف آنقدر بالا باشد كه تهوية مكانيكي به سهولت انجام شود و جلوي آسپيراسيون گرفته شود و ازطرفي در حدي تنظيم شود كه خونرساني عروق تراشه حفظ گردد. يك وظيفة مهم در ICU مديريت و ادارة راه هوايي مصنوعي (لوله تراشه) مي باشد، و اين مهم بر عهدة پرستاران و تكنيسين‌هاي بيهوشي است. يكي از وظايف در رابطه با لوله تراشة بيمار، نگه داشتن فشار كاف لوله تراشه در اندازة بي خطر مي باشد.
پيشنهاد مي شود جهت بسته نگه داشتن راه هوايي و كاهش ريسك عوارض فشار كاف لوله تراشه بين 20 تا 30 سانتيمتر آب تنظيم شود (3-5). نتايج تحقيقات نشان داده است كه فشار كاف معمولاً هر 8 تا 12 ساعت مونيتور و تنظيم مي شود (6-8). متاسفانه در مراكز آموزشي و درماني ما تنظيم فشار كاف لوله تراشه فقط در هنگام انتوبه شدن بيمار در ICU، ممكن است توسط تكنسين بيهوشي اندازه‌گيري شود و پرستاران ما هيچ وظيفه اي دراين رابطه ندارند. از اين رو هيچ اطلاعات و درك صحيحي هم از عوارض كم، و بالاخص، زياد باد شدن كاف لوله تراشه وجود ندارد.
اهداف:هدف كلي:بررسي تأثير آموزش كارشناسان پرستاري ICU در تنظيم فشار كاف لوله تراشه توسط لمساهداف اختصاصي:1- اندازه گيري ميزان درصد تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه در ICU هاي مجتمع2- بررسي ميزان اطلاع كارشناسان پرستاري ICU از لزوم اندازه گيري مرتب فشار كاف لوله تراشه3- بررسي ميزان اطلاع كارشناسان پرستاري ICU از ميزان مجاز فشار كاف لوله تراشه4- اندازه گيري ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه توسط لمس pilot tube قبل از آموزش گروه هدف5- اندازه گيري ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه توسط لمس pilot tube بعد از آموزش گروه هدف6- مقايسه اندازه گيري ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه قبل و بعد از آموزش گروه هدف7- مقايسه اندازه گيري ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه قبل و بعد از آموزش گروه هدف بعد از 6-8 ماهاهدف كاربردي:مطلع شدن كارشناسان پرستاري ICU از لزوم اندازه گيري مرتب فشار كاف لوله تراشهمطلع شدن كارشناسان پرستاري ICU از ميزان مجاز فشار كاف لوله تراشهتنظيم فشار مناسب كاف لوله تراشه به صورت روش لمسي توسط كارشناسان پرستاري ICU
فرضيات يا سوالات پژوهش:ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه قبل از آموزش چقدر است؟ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه بعد از آموزش در كوتاه مدت چقدر است؟ميزان تنظيم صحيح فشار كاف لوله تراشه بعد از آموزش در بلند مدت چقدر است؟آموزش كارشناسان پرستاري ICU در تنظيم فشار كاف لوله تراشه توسط لمس در كوتاه مدت و بلند مدت موثر است.

كلمات كليدي: