بررسي نتايج تستCMV Quantiferon در بيماران پيوندكبد در بيمارستان امام خميني(ره)در سالهاي 1390-1391

نويسنده: عليرضا بهسرشت
استاد راهنما: داودي
استاد مشاور: احمدي نژاد، آزموده اردلان
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: ويروس سيتومگال يكي از مهمترين عوامل عفونت در بيماران پيوندي است كه به پيشرفت ساير عفونتهاي فرصت طلب نيز دامن ميزند. در حال حاضر پايش بروز عفونت سيتومگالوويروس در بيماران پس از پيوند، با استفاده از تكنيكهاي سنجش آنتي ژن ويروس يا دي ان آ بروش پي سي آر است.اين روشها بعضا قابليت مناسبي در پيشبيني بروز عفونت و مهار بموقع آن ندارنداما روشهاي جديدي كه «پاسخ ايمني سلولي» را مي‌سنجد توانسته است دريچه‌ي جديدي بسوي پيشبيني زودرس اين عفونت مهلك و پرعارضه بگشايد و پزشكان را از «وضعيت ايمني سلولي بيمار در مقابل ويروس» مطلع ساخته و روند درمان پروفيلاكسي آنتي وايرال را بطور چشمگيري موثرتر ساخته و از تبعيت از يك پروتكل خاص درماني براي تمامي بيماران جلوگيري كند.تكنيكهاي سنجش ايمني سلولي برپايه‌ي «يافتن لنفوسيتهاي تي و اينترفرون گاماي مترشحه از آنها» است ونه تنها فعاليت ويروس را قبل از بروز ويرمي رصد ميكند، بلكه تخميني از توان ايمني سلولي بيمار در مقابل ويروس را به پزشك ميدهد.
مواد و روشها:ما ازسنجش اينترفرون گاما در26 بيمار پيوند كبد در نوبتهاي صفر، يكماه، و سه ماه پس از پيوند استفاده كرده و اين تست را با روش استاندارد كه چك آنتي ژن سايتومگالوويروس است در مورد پيشبيني بروز عفونت، مورد آزمون قرار داديم.
يافته ها:از 26 بيمار،7 نفر(با ميانگين سني 43.7 سال) به عفونت سيتومگالوويروس مبتلا شدند (با ميانگين اينترفرون گاما 1.97 واحد) و 19 نفر (با ميانگين سني36.3 سال) آنرا بروز ندادند (با ميانگين اينترفرون گاما1.38واحد). بيشترين علت پيوند كبد، سيروز كريپتوژنيك بوده است (30.7% بيماران). بين «سن» و «جنس» با «رخداد عفونت» ارتباط معناداري يافت نشد. ارتباط بين پاسخ تست كوانتي فرون و رخداد عفونت سيتومگالوويروس با ضريب كاپاي0.322- وارزش پيشبيني معادل0.047 در نوبت دوم انجام تست كوانتي فرون باثبات رسيد.
نتيجه گيري:بنظر ميرسد كه پاسخ ايمني سلولي در فاز زودرس پس از پيوند، حاكي از شروع فعاليت باشد و تفسير متفاوتي در فاز تاخيري پس از پيوند دارد كه دليل آن ريشه در بازآرايي سيستم ايمني در بيمار پيوندي و سير آن در گذر زمان دارد. لذا ميتوان گفت پاسخهاي مثبت كوانتي فرون در فاز زودرس پس از پيوند، هشداري از فعاليت ويروس است (قبل از اينكه آنتي ژنمي رخ دهد) و پابرجا ماندن اين پاسخ ميتواند عدم رخداد عفونت را پيشبيني كند اما تحليل رفتن آن حاكي از ضعف ايمني سلولي و احتمال رخداد عفونت است.
كلمات كليدي: