بررسي تغييرات CSF و CT scan در كودكان با عوارض شانت مغزي

نويسنده: بنفشه نوروزي
استاد راهنما: ويدا ضرابي، ثميله نور بخش
استاد مشاور: حسين قلعه نوعي
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:هرگونه عدم تعادل در توليد و جذب CSF منجر به هيدروسفالي ميشود كه در اكثريت موارد جراحي جايگذاري شانت بطني ـ پريتونئال درمان ارجح آن است. هرچند كار گذاري اين شانت ميتواند با عوارضي مانند عفونت، نقص عملكرد، هماتوم ساب دورال، تشنج، و حركت كاتتر همراه باشد. تشخيص زودرس و صحيح اين عوارض در بهبود پروگنوز بيماران بسيار موثر است. هدف در اين مطالعه تعيين تغييرات CSF و CT اسكن در كودكان مبتلا به عوارض شانت بطني بود.
روش بررسي:مطالعه به صورت گذشته نگر بر پرونده باليني كودكان بستري در بيمارستان حضرت رسول اكرم در شهر تهران در طي 10 سال اخير انجام شد. سن، جنس، نوع عارضه شانت، و خصوصيات CT اسكن و CSF آنها در چك ليست ها ثبت شد. از تستهاي Chi2 و ANOVA براي تعيين ارزش تشخيصي هر تست استفاده شد. سطح معني دار در اين مطالعه 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها:مطالعه بر روي 95 بيمار شامل 56 پسر (58.9%) و 39 دختر (41.1%) با متوسط سني زمان بروز عوارض 2.2±2.8 سال انجام شد. انسداد شانت (60%) و عفونت (25.3%) شايعترين عوارض مشاهده شده بودند. CT اسكن در 35 مورد (36.5%) قادر به نشان دادن اين عوارض مختلف بود در حاليكه 2.1% اسكن ها تغييري را نسبت به قبل نشان نداده بودند.CT اسكن داراي حساسيت و اختصاصيت 50% و 87% در نشان دادن انسداد شانت بود. همچنين تمامي موارد خونريزي و هماتوم با CT قابل تشخيص بودند. در مقابل CT اسكن داراي حساسيت و اختصاصيت فقط 20% و 60% در تشخيص عفونت شانت بود. در مقابل در موارد شانت عفوني بررسي CSF در 92% هيپوگليسمي، 87.5% پلئوسيتوز، و 62.5% كشت مثبت را نشان داده بود. بررسي CSF داراي حساسيت 92% ، اختصاصيت 82%، ارزش اخباري مثبت 63% و ارزش اخباري منفي CSF 97% است علايم و نشانه هاي باليني در بالا بردن ارزش تشخيصي هر دو تست داراي اهميت هستند.
نتيجه گيري:CT اسكن حساسيت و اختصاصيت بالايي براي موارد انسداد و عفونت شانت ندارد ولي براي تشخيص موارد خونريزي و هماتوم بسيار حساس است. از سوي ديگر بررسي CSF داراي حساسيت و اختصاصيت مناسبي براي تعيين موارد عفونت شانت است.
كلمات كليدي: تغييرات CSF، تغييرات CT scan، كودكان، شانت مغزي