ساخت وسيله اي جهت آموزش اعمال تهاجمي تحت هدايت سونوگرافي

نويسنده: مجيد صادقي
استاد راهنما: كاوه صميمي
استاد مشاور: جليل كوهپايه زاده
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: تخصص رايولوژي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسئله:با توجه به حساسيت در هنگام اعمال تهاجمي تحت هدايت سونوگرافي و فراواني ولزوم انجام اين اعمال تحت هدايت سونوگرافي بعلت كاهش قابل توجه عوارض، لازم است وسايلي جهت آموزش ابتدايي متخصصين بويژه در رشته راديولوژي در دسترس باشد.
هدف از اجرا:نمونه هاي خارجي در كشور بسيار محدود بوده يا وجود ندارند. لذا اين تحقيق شايد شروعي از ساخت وسيله‌اي بي نقص و كامل در كشورمان باشد.
روش انجام:بررسي روي نمونه هاي مشابه خارجي انجام شد و با توجه به نوع كاربرد اين وسايل پايه بررسي بر انتخاب محيط حركت سوزن و هدف قرار داده شد.
نتايج:محيطهايي چون ميوه ها اصلا كابردي ندارند و محيط ژل داراي كاربري محدود است و محيط مواد پلاستيكي فشرده بعلت عدم امكان جابجايي سوزن مفيد نيستند و محيط ژل زمان و دفعات استفاده را محدود ميكرد. محيط آبي مناسب مي‌باشد. جسم هدف نيز اسفنج انتخاب شد تا نمونه گيري از آن راحت باشد و يك هدف بر پايه مدار الكتريكي جهت خود آموزي مناسب است. پوشش ظرف از سلفون شش دهم انتخاب شد و يك مسير عبور با استفاده از محل باد كردن وسيله بادي بازي بچه ها تعبيه شد و با چسب آكواريوم پوشش چسبانده شد.
كلمات كليدي: