بررسي تغييرات جدار و محل درگيري روده در CTاسكن بيماران مبتلا به بيماري هاي التهابي روده

نويسنده: گلناز بيات
استاد راهنما: ويدا ضرابي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:بيماريهاي التهابي روده طيفي از بيماريهاي درگير كننده بخشهاي مختلف دستگاه گوارش هستند كه با درد شكم، خونريزي، آنمي و تغييرات ضخامت روده مشخص ميشوند. تشخيص صحيح و به موقع آنها نقش مهمي در درمان بهتر و موثرتر آنها دارد. هدف ما از انجام اين مطالعه ارزيابي نقش CTS در تشخيص IBD بود.
روش بررسي:اين مطالعه به صورت گذشته نگر بر روي تصاوير CTS بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده در طي سالهاي اخير انجام گرفت. متغيرهاي مورد مطالعه عبارت بودند از سن، جنس، تشخيص پاتولوژيك بيماري، وجود آبسه، فيستول و تغييرات پري ركتال، و ضخامت روده و محل درگيري. سطح معني‌دار در اين مطالعه 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها:مطالعه حاضر بر روي 20 بيمار مبتلا به IBD انجام گرفت. از اين تعداد 11 نفر مرد (55%) و 9 نفر زن (45%) بودند. متوسط سني بيماران تحت مطالعه 6.4-/+43 سال (در محدوده 56-35 سال) بود. از مجموع 20 بيمار مورد مطالعه 11 بيمار (55%) مبتلا به كوليت اولسراتيو و 9 نفر (45%) مبتلا به بيماري كرون بودند. متوسط سني بيماران مبتلا به كوليت اولسراتيو 5.6-/+42.1 و ميانگين سني بيماران مبتلا به كرون 7.5-/+44.1 بود(P>0.05). نسبت جنسيتي نيز بين دو نوع بيماري تفاوتي با يكديگر نداشت. از نظر نوع درگيري روده باريك در 5 بيمار(25%)، درگيري كولون در 12 بيمار (60%) و درگيري هر دو به طور همزمان در 3 بيمار (15%) ديده شد. متوسط ضخامت روده درگير در بيماران مبتلا به كوليت اولسراتيو 1.3-/+7.6 و در بيماران مبتلا به بيماري كرون 2.3-/+12.5 بود (P<0.05). درگيري روده باريك در هيچكدام از بيماران كوليت اولسراتيو ديده نشد در حاليكه 5 بيمار مبتلا به كرون اين درگيري را به طور منفرد داشتند (P<0.05). همچنين تمامي بيماران كوليت اولسراتيو و 1 بيمار مبتلا به كرون درگيري كولون به طور منفرد داشتند. درگيري هر دو روده به طور همزمان در 3 بيمار مبتلا به كرون مشاهده شد. هيچ موردي از فيستول در كوليت اولسراتيو ديده نشد در حاليكه 7 مورد فيستول در بيماران كرون مشاهده شد. همچنين آبسه در هيچكدام از بيماران كوليت اولسراتيو مشاهده نشد و در 8 بيمار (88%) كرون ديده شد. تغييرات پري ركتال در تمامي بيماران كوليت اولسراتيو و 66.7% بيماران مبتلا به كرون مشاهده شد.
نتيجه گيري: CTS روشي مناسب در ارزيابي بيماران مبتلا به IBD است. اين روش همچنين توانايي افتراق انواع اصلي بيماري التهابي روده يعني كوليت اولسراتيو و بيماري كرون را با حساسيت و اختصاصيت بالايي دارد.
كلمات كليدي: بيماري التهابي روده، IBD، بيماري كرون، كوليت اولسراتيو، CTS