تعيين فراواني انواع سردرد در دبيرستان هاي دخترانه منطقه 3 شهر تهران در سال 1390

نويسنده: مهسا صداقتي
استاد راهنما: لادن افشار خاص
استاد مشاور: آزيتا توسلي
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:سردرد جزء شايعترين شكايات در كودكان و نوجوانان مي‌باشد كه مي‌تواند موجب افت عملكرد در آن‌ها شود. مطالعه حاضر، جهت بررسي فراواني سردرد در نمونه‌اي از دختران دانش آموز دبيرستاني شهر تهران و همچنين تعيين الگوي آن در سال 1390 صورت گرفت.
روش ها: در مطالعه مقطعي (توصيفي – تحليلي) حاضر، تعداد300 دانش آموز به طور تصادفي انتخاب شده، و پس از اخذ رضايت كتبي، تمامي افراد شركت كننده مورد مصاحبه قرار گرفتند و سپس از نظر سوابق باليني بررسي گشتند. همچنين از نظر وجود سابقه سردرد مورد ارزيابي و معاينات قرار گرفتند. در صورت وجود سابقه مثبت از سردرد (بيش از 3 بار در شش ماه گذشته)، مرحله‌ي دوم شامل انجام معاينات و مصاحبه هاي باليني و تكميل پرسشنامه سردرد شامل سوالات در برگيرنده‌ي نوع سردرد و... صورت مي‌گرفت.
همچنين تاثير سردرد بر عملكرد دانش آموزان، با استفاده از پرسشنامه MIDAS ارزيابي شد. اطلاعات اخذ شده پس از تكميل فرم جمع‌آوري اطلاعات، توسط نرم افزار آماري SPSS 11.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج:217 نفر از دانش آموزان (72.3 درصد) سابقه سردرد بيش از 3 بار طي 6 ماه اخير را ذكر مي‌كردند كه از ميان آن‌ها 68 نفر (31.3 درصد) سردرد Migraine Type و 86 نفر (39.6 درصد) سردرد Tension Type داشتند.ميانگين تعداد دفعات ابتلا به سردرد در اين افراد 8.8 ± 6.6 بار در ماه (در محدوده 1 تا 30 بار در ماه) بود. وجود بيماري زمينه و سابقه خانوادگي مثبت از سردرد ارتباطي با ابتلا به سردرد نداشت (P>0.05). ميانگين نمره MIDAS در افراد مبتلا به سردرد مورد مطالعه 37.1 ± 16.6 (در محدوده 0 تا 182) بود و 13.4 درصد ناتواني شديد در فعاليت روزمره (نمره بيشتر از 20) داشتند.ميزان ناتواني در زندگي و فعاليت‌هاي روزمره در دانش آموزان مبتلا به سردرد ميگرني به طور قابل توجهي بيشتر از دانش آموزان مبتلا به ساير انواع سردرد بود (P=0.0001).
نتيجه گيري:بر اساس نتايج اين مطالعه، با توجه به شيوع كلي سردرد در دانش آموزان دختر شهر تهران، و همچنين ناتواني قابل توجه ناشي از سردردهاي ميگرني در اين قشر، غربالگري دانش آموزان دختر از جهت سردرد، و تحت نظر گرفتن و درمان مناسب بيماران مبتلا به ميگرن و آموزش مناسب به آن‌ها توصيه مي‌گردد.
كلمات كليدي: سردرد، ميگرن، نوجوانان