بررسي نتايج درمان هپاتيت B مزمن با اينترفرون α در بيماران مركز بيماريهاي خاص شهر كرمان 1385-1383

نويسنده: رويا ابراهيم نژاد
استاد راهنما: محمد جواد زاهدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي افضلي پور،
چكيده: زمينه و اهداف: هپاتيت B با شيوع متوسط 5% بعنوان يك مشكل بهداشت جهاني به شمار مي رود و تخمين زده مي شود كه حدود 400 ميليون نفر در سراسر جهان آلوده به ويروس هپاتيت B مي باشند. راههاي گوناگون انتقال، شكل بيماري، نحوة انتخاب بيماران براي درمان، از مشكلات عمده بر سه راه درمان اين بيماري محسوب مي شوند. تاكنون 5 دارو جهت درمان هپاتيت B تأييد شده است كه اينترفرون آلفا استاندارد اولين آنهاست متأسفانه هيچكدام از داروهاي كنوني نتوانسته است به صورت صددرصد بيماري را ريشه كن كرده و پاسخ هاي درماني در زمينه هاي ويرولوژيك، سرولوژيك، بيوشيميايي، همواره نسبي بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تمامي بيماران مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص شهر كرمان كه شرايط دريافت اينترفرون آلفا استاندارد را داشته اند. (51 نفر) انتخاب شده و تحت درمان با دوز هفتگي به طور متوسط 25 ميليون واحد اينترفرون آلفا بمدت ميانگين 20 هفته قرار گرفتند بيماران بلافاصله بعد از درمان، 6 ماه بعد از درمان و يكسال بعد از درمان تحت مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: از بين 51 بيمار مورد مطالعه 51% بيماران HBeAg منفي بوده اند. ميزان پاسخدهي بيوشيميايي بلافاصله بعد از درمان 23.5%، 6 ماه بعد از درمان 25.5% و يكسال بعد از درمان 31.4% بوده است. 32% بيماران HBeAg منفي شده است و 28% داراي HBeAb شده اند. HBVDNA (اندازه گيري كيفي) 17.6% منفي شده است و ميزان منفي شدن HBSAg %3.9 بوده است. شاخصهاي پاسخدهي بيوشيميايي، ويرولوژيك و سرولوژيك در دو گروه بيماران HBeAg منفي و مثبت بطور جداگانه بررسي و مورد آناليز آماري قرار گرفت كه تفاوت معني داري نداشت (0.05نتيجه گيري: در اين مطالعه علاوه بر بررسي خصوصيات اوليه بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن پاسخ هاي بيوشيمايي، ويرولوژيك و سرولوژيك بيماران به اينترفرون α بررسي گرديد كه بنظر مي رسد اين دارو در درمان هپاتيت B مزمن مؤثر بوده و ميزان پاسخدهي حتي بعد از اتمام درمان در طول زمان احتمال افزايش دارد. تأثير دارو در دو گروه بيماران HBeAg منفي و مثبت اختلاف معني داري نداشته است مطالعات وسيعتر، با اندازه گيري دقيق و كنترل شده توجيه مي گردد.
كلمات كليدي: سرولوژيك، ويرولوژيك، بيوشيميايي، اينترفرون آلفا استاندارد