بررسي شيوع اختلالات موسكولواسكلتال در دندانپزشكان شهر تهران

نويسنده: علي حيدري
استاد راهنما: علي يگانه
استاد مشاور: غلامرضاشاه حسيني
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: ارگونومي دانشي است كه استرسها و آسيب‌هاي وارده به انسان را در ارتباط با فعاليتهاي حرفه‌اي بيان كرده و هدف عمده آن جلوگيري از بروز اختلالات وابسته به كار مي‌باشد. دندانپزشكي مخصوصاً شاخه عمومي آن از نظر دردهاي عضلاني ـ اسكلتي يك حرفه پرخطر است. عادتهاي غلط و نامناسب كاري آن هم به صورت تكراري از علل عمده بروز مشكلات در حرفه دندانپزشكي است. اما تاكنون در مطالعات اندكي به بررسي اين اختلال در دندانپزشكان ايراني پرداخته شده است لذا اين مطالعه با هدف بررسي اختلالات موسكولواسكلتال در دندانپزشكان تهراني به انجام رسيد.
روش انجام كار: اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه تغيير شكل يافته NORDICبر روي 99 داوطلب انجام گرفت. اين عده 66 مرد و 33 نفر زن با ميانگين سني 9 ± 38.5 و سابقه كار 8.± 12.5بودند، متوسط ساعات كار در روز در اين افراد 2.6 7.5 ساعت بود. 49.5 درصد از اين افراد ميان ويزيت بيماران خود وقت استراحتي در نظر نمي‌گرفتند. 6.1 درصد گاهي اوقات زماني را به عنوان وقت استراحت در نظر مي‌گرفتند و 44.4 درصد افراد ميان 15-1 دقيقه وقت استراحت بين ويزيت بيماران در نظر مي‌گرفتند.
نتايج:با استفاده از آزمون مجذور كاي مشخص شد كه ميان شاخص وقت استراحت و سابقه يا وجود دردهاي عضلاني ـ استخواني رابطه معنا داري وجود دارد (P<0.05). ميزان شيوع دردهاي عضلاني اسكلتي بدين ترتيب بود: گردن درد 59.5 درصد، درد پشت 54.5 درصد، درد شانه41.4 درصد، سردرد28.3 درصد، درد مچ دست 38.4 درصد. بسياري از اين افراد همزمان از دو ضايعه عضلاني يا بيشتر رنج مي‌بردند. در مقايسه بين زنان و مردان دندانپزشك، به جز در مورد سر درد كه در زنان شيوع بيشتري داشت (P=0.008)، در مورد شيوع درد در ساير نواحي اختلافي بين دو جنس ديده نشد.
نتيجه گيري: بطور خلاصه با توجه به نتايج بررسي در نظر گرفتن وقت استراحت عامل مهمي در پيشگيري از بروز دردهاي عضلاني ـ استخواني است.
كلمات كليدي: اختلالات وابسته به كار، ارگونومي، دندانپزشكان، درد هاي عضلاني و استخواني