بررسي علل هپاتيت بالغين در استان كرمان سال 82-1381

نويسنده: جواد احمدي
استاد راهنما: محمدجواد زاهدي، مهدي حيات بخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: مقدمه: بيماريهاي كبدي از علل مهم مرگ و مير و از كارافتادگي مي باشند. با توجه به اينكه اين بيماريها فرد را مستعد ابتلا به دو بيماري كشندة سيروز كبدي و هپاتوسلولار كارسينوما مي نمايند و با عنايت به اين مسئله كه بررسيهاي محدودي در زمينة شيوع اين بيماريها در كشور ما انجام گرفته است در اين مطالعه شيوع علل هپاتيت بالغين در استان كرمان مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: در فاصلة زماني 82-1381 تعداد 523 بيمار بالاي 18 سال مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمان، مطب اساتيد گوارش شهر كرمان و بيماران ارجاع داده شده به مركز هپاتيت كرمان مورد بررسي قرار گرفتند. براي هر بيمار فرم مشخصات و اطلاعات تكميل و آزمايشهاي پاراكلينيك مورد نياز مرحله به مرحله درخواست و پس از دريافت پاسخ آزمايشها آناليزهاي آماري لازم به صورت آمار توصيفي و تحليلي بر روي داده هاي موجود انجام شد.
نتايج: دامنة سني بيماران 18 تا 88 سال و ميانگين سني آنها 9/15± 09/40 بود از 523 بيمار مورد مطالعه 331 نفر (63.7%) را مردان و 190 نفر (36.3%) را زنان تشكيل مي دادند. شايعترين علل هپاتيت حاد در 60 بيمار موجود به ترتيب شيوع، هپاتيت حاد (B، (41.7%، هپاتيت دارويي (31.7%) هپاتيت ايسكميك (11.7%) و هپاتيت حاد (A(7.6% بود شايعترين علل هپاتيت مزمن در 463 بيمار مورد بررسي به ترتيب شيوع هپاتيت ب (38.9%) (NASH (27.4%، هپاتيت (C (13.8% و هپاتيت اتوايميون (7.6%) بود تعداد 39 بيمار علائم تيپيك سيروز را بروز دادند و شايعترين علل سيروز به ترتيب شيوع (HBV (61.5% هپاتيت اتوايميون (15.4%) هپاتيت (C (10.3% و سيروز كريپتوژنيك (3/10%) بود.
در بيماراني هپاتيت حاد زردي در 33.3%، هپاتومگالي در 23.3% و اسپلنومگالي در 6.7% بيماران ديده شد و در گروه هپاتيت مزمن اسپلنومگالي در 8.9% زردي 6.7%، هپاتومگالي 1.7% گزارش گرديد، در بيماران سيروزي آسيت در 69.2%، اسپلنومگالي در 61.5% و زردي در 28/2% و هپاتومگالي در 5.1% بيماران ديده شد، در بررسي ميانگين ايندكسهاي سرمي بيماران هپاتيت حاد و مزمن و سيروز تفاوت معني داري در دو جنس ديده نشد اما در بررسي ميانگين ايندكسهاي سرمي بيماران هپاتيت حاد و مزمن اختلاف معني داري مشاهده گرديد. در گروه بيماران هپاتيت حاد زردي در 69/2% بيماران هپاتيت B ديده شد و در گروه هپاتيت مزمن بيشترين ميزان زردي در بيماران هپاتيت اتوايميون 20% مشاهده گرديد. در بررسي شيوع هپاتيت حاد در دو جنس نسبت به مرد و زن 70% به 30% و در هپاتيت مزمن نسبت مرد به زن 62.9% به 31.7% بود در تمام تشخيصهاي هپاتيت حاد و مزمن به استثناء هپاتيت اتوايميون شيوع بيماري در مردان بيشتر از زنان مشاهده گرديد. در بررسي ريسك فاكتورهاي استئوهپاتيت غيرالكلي (NASH) چاقي (BMI متوسط 28.83) ديس ليپيدمي با ميانگين كلسترول 220mg/dl و LDL ميانگين 140mg/dL و ديابت در 24.4% بيماران مشاهده گرديد و در بررسي تفاوت BMI بيماران ديابتي با غير ديابتي مبتلا به NASH تفاوت آماري چشمگيري مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه بر شيوع بالاي هپاتيت B به عنوان اولين عامل هپاتيت حاد و مزمن و سيروز كبدي و بر شيوع چشمگير بيماري استئوهپاتيت غيرالكلي و ريسك فاكتورهاي اصلي آن (چاقي، ديس ليپيدمي و ديابت) دلالت دارد.
كلمات كليدي: