بررسي اثر آموزش در ميزان بروز مواجهه با pathogens Blood Born- در بين كاركنان بيمارستان بهارلو

نويسنده: منصوره مشكي
استاد راهنما: رامين مهرداد
استاد مشاور: غلامرضا پوريعقوب
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: يكي از نگراني‌هاي بزرگ در بين كاركنان بهداشتي درماني مواجه با خون آلوده كه ميتواند انتقال دهنده پاتوژنهايي مثل HIV و ويروس هپاتيت B و هپاتيت C باشد. اما علي رغم اهميت موضوع مطالعات كمي در ايران در اين مورد انجام شده است و به اين دليل، بر آن شديم كه مطالعه‌اي مداخله‌اي طراحي كنيم و اثر آموزش را بر ميزان آسيبهاي با سوزن در يك بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (بيمارستان A) بررسي كنيم. ضمن اينكه بيمارستان ديگري را به علت شباهتهايي كه در بخشها و تسهيلات ايمني با بيمارستان A داشت به عنوان گروه كنترل انتخاب كرديم.
روش بررسي:ما كلاسهاي آموزشي خود را در بيمارستان A در سال 2010 به مدت سه ماه برگزار كرديم و اطلاعات مربوط به آسيب‌هاي با سوزن را از سال 2009 تا 2011 در هر دو بيمارستان A و B جمع‌آوري كرديم و زمان مطالعه را به دو بخش قبل از مداخله و بعد از مداخله تقسيم كرده و ميزان آسيب‌هاي با سوزن را بر اساس اين دو زمان محاسبه نموديم.
يافته ها:در مطالعه ما پرستاران بيشترين ميزان گزارش دهي آسيب‌هاي با سوزن را داشتند، كه اين ميزان در بيمارستان A ،80 مورد (%66.1) و در بيمارستان B ،64 مورد (% 35.4) بود. ميزان بروز آسيب‌هاي با سوزن در بيمارستان A قبل از مداخله year/FTE 100/ NST 7.16 بود كه بعد از مداخله به 12.06 رسيد. در بيمارستان B اين ميزان در سه سال مطالعه ما 6.05 بود.
نتيجه گيري:مطالعه ما افزايش قابل ملاحظه‌اي در ميزان بروز آسيب‌هاي با سوزن بعد از مداخله نشان داد، كه اين نتيجه به علت نظارت دقيق و تاثير كلاسهاي آموزشي و افزايش آگاهي پرسنل ميباشد.
كلمات كليدي: