بررسي نتايج درمان با لتروزول بر روي قد كودكان و عوارض آن

نويسنده: فاطمه طباطبايي
استاد راهنما: مريم رزاقي آذر
استاد مشاور: جليل كوهپايه زاده
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي فوق تخصصي غدد و متابوليسم كودكان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه:پايش رشد در بررسي سلامت عمومي كودكان مهم است. كوتاهي قد شايع ترين مشكل در رشد كودكان بوده و درمان آن يكي از مسايل مهم در رشتۀ غدد اطفال است. لتروزول يك مهار كنندۀ آروماتاز نسل سوم است كه مانع از توليد استروژن شده و در بيماريهايي كه از افزايش ميزان استروژن يا افزايش نسبت استروژن به اندروژن ناشي مي‌شوند مانند كوتاهي قد و ژنيكوماستي مي‌تواند موثر باشد. هدف ازاين مطالعه بررسي اثر و برخي از عوارض جانبي لتروزول دردرمان كوتاهي قد و ژنيكوماستي مي‌باشد.
مواد و روشها:هفتاد و دو نفر، وارد مطالعه شده و 2.5 ميلي گرم لتروزول روزانه به مدت 6 تا 43 ماه دريافت نمودند. قد، SDSقد و اندكس سرعت رشد تمام افراد درشروع و پايان درمان جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS Version 19, و با استفاده از آزمون هاي Paired T-test، Independent T-test و corrolation آناليز شد.
نتايج:از كل شركت كنندگان 36 نفر داراي كوتاهي قد ايديوپاتيك، 19نفر كمبود هورمون رشد و17 نفر ژنيكوماستي داشتند. اندازه پستان در بيماران ژنيكوماستي تغيير معناداري نيافت. اندكس سرعت رشد در بيماران كوتاهي قد ايديوپاتيك قبل و بعد از درمان به ترتيب 84.41±73.52 و 190.7±184.34بود (P= 0.004). اندكس سرعت رشد در بيماران مبتلا به كمبود هورمون رشد قبل و بعد از درمان به ترتيب157.95±105.74 و 285.73±177.54 بود (P= 0.004). متوسط افزايش حجم بيضه 10.31±2.28 ميلي ليتربود (P=0.001).
نتيجه گيري: دراين مطالعه لتروزول منجربه افزايش سرعت رشد گرديد اما بر قد نهايي بيماران تاثير قابل توجهي نداشت.
كلمات كليدي: لتروزول، كوتاهي قد ايديوپاتيك، كمبود هورمون رشد، ژنيكوماستي