بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از قوانين سقط جنين در سال 1390

نويسنده: نسترن بهادري
استاد راهنما: ناهيد كاظم زاده، حسين صناعي زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف:سقط جنين در طول تاريخ همواره بحث انگيز بوده و اديان و مذاهب مختلف و به تبع آن جامعه پزشكي و بشري نسبت به آن موضع گيري نموده‌اند. عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني يكي از علل شايع بستري نمودن اين افراد در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. سازمان بهداشت جهاني تخمين مي‌زند كه يك هشتم مرگ‌هاي ناشي از حاملگي به علت عوارض سقط هاي غيرقانوني است. عدم آگاهي كادر درمان از قوانين و مقررات سقط مي‌تواند سلامت مادران باردار را به خطر بياندازد و مشكلاتي را براي جامعه پزشكي ايجاد نمايد.
روش بررسي:اين مطالعه به صورت مقطعي انجام شده و آگاهي 200 نفر از دانشجويان رشته‌ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از قوانين و مقررات سقط جنين سنجيده شد. پس از تعيين اعتبار و پايايي از پرسشنامه جهت سنجش آگاهي استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوري شده با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون هاي من ويتني و كراسكال واليس استفاده گرديد.
يافته ها:34.5 درصد كل دانشجويان آگاهي در حد ضعيف، 55 درصد در حد متوسط و 10.5 درصد در حد خوب داشتند.
نتيجه گيري:آگاهي دانشجويان از قوانين سقط جنين در حد متوسط بود. افزايش محتوي درسي دانشجويان در زمينه مباحث اخلاق پزشكي و مسائل مرتبط با آن پيشنهاد مي‌گردد.
كلمات كليدي: آگاهي، قوانين، سقط جنين، دانشجويان پزشكي