تأثير آموزش به شيوه گروهي بر علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير

نويسنده: ريحانه اسدي
استاد راهنما: محمد حسين تقديسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: هدف: آموزش و اطمينان بخشي نقش مهمي در بهبود علائم سندرم روده تحريك پذير ايفا مي‌كند. در اين مورد مطالعات اندكي صورت گرفته است. هدف ما اين است كه با استفاده از يك دوره آموزشي تحت عنوان مدرسه ي IBS(سندرم روده تحريك پذير) علائم بيماري و كيفيت زندگي بيماران را بهبود بخشيم.
روش انجام كار: اين مطالعه با روش مداخله‌اي مبتني بر كارآزمايي باليني انجام گرفت. روش آموزش به شيوه گروهي و مصاحبه رو در رو بود. شيوه ارزيابي استفاده از پرسشنامه بود. شدت علائم بيماري و كيفيت زندگي بيماران مورد بررسي قرار گرفت. پرسشنامه در ابتداي مطالعه و سه ماه بعد از اتمام دوره داده شد. داده ها مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: بيست بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند. با مقايسه امتياز پرسشنامه ها قبل از شروع دوره و سه ماه بعد از اتمام آن، كاهش قابل توجه در شدت علائم بيماري، بهبود اطلاعات دريافتي و همچنين بهبود چشمگير در كيفيت زندگي بيماران مشاهده شد.
نتيجه گيري: آموزش به شيوه گروهي و رو در رو تاثير مهمي در كاهش علائم و افزايش كيفيت زندگي مبتلايان به سندرم روده تحريك پذير دارد.
كلمات كليدي: سندرم روده تحريك پذير، آموزش به شيوه گروهي