بررسي ارتباط كاركرد دير رس كليه پيوندي (DGF) با ابتلا به كم خوني در كودكان تحت پيوند كليه

نويسنده: سها ضيا آبادي
استاد راهنما: حسن اتوكش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/06/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:كاركرد ديررس كليه پيوندي يا (DGF) Delayed Graft Function با اثر مخرب بر عملكرد كليه گرافت شده مي تواند منجر به بروز مجدد عوارض نارسايي كليه در اين كودكان شود. يكي از اين عوارض مهم آنمي مي باشد. تاكنون مطالعات محدودي درمورد تاثير عملكرد ديررس كليه پيوندي (DGF) و عوارض آن در پيوند كليه كودكان انجام شده است و تاثير بلند مدت آن بر عوارضي همچون كم خوني به درستي مشخص نشده است. ازاين رو، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط كاركرد ديررس كليه پيوندي (DGF) با بروز آنمي در كودكان تحت پيوند كليه انجام گرفت.
روش بررسي:اين مطالعه به روش همگروهي تاريخي (historical cohort) بر روي 230 كودك كه بين سال هاي 1364 تا 1384 در بيمارستان لبافي‌نژاد شهر تهران تحت پيوندكليه قرار گرفتند، انجام شد. بيماران به 2 گروه تقسيم شدند: گروه Aيا مورد شامل 47 كودك كه داراي كاركرد ديررس كليه پيوندي (DGF) بودند و گروه B يا شاهد شامل 183 كودك بدون كاركرد ديررس كليه پيوندي (DGF). در اين مطالعه اثر DGF بر تغييرات هموگلوبين كودكان پيوندي تا 6 سال پس از پيوند مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. در نهايت داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS v.11 مورد آناليز قرار گرفت. در آناليز تحليلي داده ها از Independent T-test استفاده شد.
يافته ها: توزيع جنسي، ميانگين سني، سابقه دياليز و طول مدت آن پيش از پيوند، و غلظت هموگلوبين بيماران قبل از پيوند در دو گروه مورد مطالعه با يكديگر اختلاف آماري معني داري نداشت (0.05نتيجه گيري: نتيجه مطالعه حاضر نشان مي دهد كه كاركرد ديررس كليه پيوندي به طور مشخص بر بروز كم خوني در طولاني مدت (4 سال پس از پيوند) تاثير دارد.
كلمات كليدي: كاركرد ديررس كليه پيوندي، پيوند كليه، كودكان، كم-خوني