تعيين ميزان نرمال گلبولهاي سفيد خون بعد از عمل جراحي عروق كرونر قلب در مركز قلب تهران در سال 1388

نويسنده: آذين قاجار
استاد راهنما: فردين يوسف شاهي، محمد علي برومند
استاد مشاور: خسرو برخورداري
تاريخ دفاع: 1391/01/01
مدرك: دكتري عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: براي بيماراني كه تحت عمل جراحي CABG قرار مي‌گيرند، پمپ باي پس قلبي، ريوي تعبيه مي‌شود. تماس خون بيمار با اين سطح خارجي، باعث براه افتادن آبشار التهابي مي‌شود. اين التهاب سيستميك باعث افزايش فاكتورهاي التهابي از جمله لوكوسيتها مي‌شود و از طرف ديگر، حضور در ICU، خود باعث بروز برخي عفونتها از جمله HAP و باكتريمي مي‌شود و افزايش WBC بعنوان نشانه‌اي از عفونت، پايه‌اي براي شروع درمان آنتي بيوتيكي قرار مي‌گيرد. تشخيص سريع اين نوع عفونتها موجب نجات جان بيماران و تشخيص نابجا و اضافي هم باعث تحميل هزينه‌هاي بسيار سنگين خواهد شد. پس از انجام عمل CABG، بصورت طبيعي شاهد افزايش ميزان WBC هستيم ولي تاكنون اين افزايش نرمال در كرايترياهاي تشخيص عفونت لحاظ نشده است. در اين مطالعه 140 بيمار كه در مركز قلب تهران تحت عمل CABG قرار گرفته‌اند، با يك كرايترياي ورود دقيق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند چنانكه WBC اين افراد در روز قبل از عمل، بدو ورود به ICU و روزهاي اول و دوم پس از عمل شمارش شد و داده‌هاي بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحليل شد تا در نهايت يك محدوده مرجع با بهره گيري از نرم افزارMed. Calc. براي ميزان WBC تعيين شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان نرمال WBC براي اين بيماران بسيار بالاتر از محدوده هاي موجود است. لذا بايستي در استفاده از اين معيار براي تشخيص عفونت، احتياط بيشتري صورت گيرد و در صورت لزوم كرايترياهاي موجود مورد تجديد نظر واقع شوند.
كلمات كليدي: