بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران تحت دياليز در بيمارستان شفا

نويسنده: سودابه اباذري
استاد راهنما: علي اصغر وحيدي، عباس بهرامپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: در يك بررسي مقطعي 80 بيمار تحت درمان با همودياليز در بيمارستان شفا، در شش ماهه اول سال 1376، از نظر ميزان شيوع آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت سي (Anti HCV) مورد ارزيابي قرار گرفتند. از مجموع 80 نفر بيمار تحت همودياليز 10 نفر (12/5%) داراي تست سرمي مثبت از نظر Anti HCV با استفاده از روش (Enzymed- Linked Immunosorbent assay (ELISA بودند. افراد داراي Anti HCV در محدوده سني 47-26 سال (ميانگين ± انحراف معيار) (5/9 ±39/5) قرار داشتند در حاليكه افراد فاقد Anti HCV در محدوده سني 85-15 سال (ميانگين ± انحراف معيار) (17/07± 46/9) قرار داشتند كه داراي اختلاف آماري معني دار نبود. از ميان مردان 3 نفر (8/6%) و از ميان زنان 7 نفر (19/4%) از نظر Anti HCV مثبت بودند كه اختلاف شيوع بين دو جنس نيز از لحاظ آماري معني دار نبود. ميزان شيوع موارد Anti HCV مثبت ارتباط معني داري با دفعات دريافت خون داشت بطوريكه افراد داراي Anti HCV مثبت بين 90-3 واحد خون (ميانگين ± انحراف معيار) (32/4 ±38/1) دريافت كرده اند در حاليكه افراد داراي Anti HCV منفي بين 60-0 واحد خون (ميانگين ± انحراف معيار) (15.5 ±12.1) دريافت كرده اند . (001/0=P).
با توجه به تعداد واحد دريافت خون و موارد مثبت Anti HCV، به ازاء تزريق هر واحد خون 8/0 درصد احتمال ابتلاء به هپاتيت C وجود دارد. ميزان موارد Anti HCV مثبت ارتباط معني داري با مدت دياليز بيماران داشت به طوريكه افراد داراي Anti HCV مثبت بين 156-36 ماه (ميانگين ± انحراف معيار) (7/44± 4/101) تحت درمان با همودياليز بودند در حاليكه افراد داراي Anti HCV منفي بين 96-2 ماه (ميانگين ± انحراف معيار) (18.81± 18.84) تحت همودياليز قرار داشتند. (P<0.000000001).
كلمات كليدي: