ارزيابي تراتوژنيسيتي مبوديپين داروي جديد مسدودكننده كانال كلسيمي

نويسنده: آرزو سلامي خانشان
استاد راهنما: محمدعلي شريفي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1392/03/01
مدرك: پزشكي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيماري فشار خون يكي از شايع‌ترين عوارض بارداري محسوب مي‌شود كه بر 5 تا 10 درصد از همه بارداري‌ها موثر بوده و منجر به حدود 15 درصد از مرگ و مير مادران مي‌شود. مسدود كننده هاي كانال كلسيم(CCB) به طور معمول جهت درمان اين بيماري مورد استفاده قرار ميگيرد Mebudipine نوع جديدي از CCBاي است كه در آزمايشگاه سنتز شده است، به طوري كه موثرتر از ساير داروهاي اين گروه ميباشد. در اين مطالعه اثرات تراتوژنيك mebudipine بر جنين موش مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تقسيم 17 موش صحرايي باردار (در محدوده وزن170-220gr ) در دو گروه: به يك گروه كه شامل 11 موش بود، mebudipine محلول درPEG (كيلوگرم(8mg / و به گروه ديگر به عنوان گروه كنترل PEG، از روز0 تا روز17به طور خوراكي گاواژ شد در روز 18 بارداري، حاملگي ختم شده و وزن رحم حاوي جنين، جفت و مايع امنيوتيك هر دو گروه اندازه گيري و مقايسه شد و جنين‌هاي هر موش را نيز جهت ارزيابي ظاهري، اندام، طول اندام و دور سر و وزن تمام بدن و وزن تر وخشك ارگانهاي تفكيك شده (قلب، ريه، كبد، مغز، روده، كليه)، تحت سزارين خارج كرديم. نتايج آماري نشان داد كه هيچ تفاوت معني داري بيند و گروه از نظر ارزيابي ظاهري و مقايسه اندازه گيري‌هاي ثبت شده وجود نداشته است (p>0.05)، اما در مورد وزن خشك رحم مادر در گروه كنترل در مقابل گروهي كه مبوديپين دريافت كرده بودند به طور معني داري بالاتربود. (P value=0.007)
در اين مطالعه، mebudipine اثرتراتوژنيك برموش صحرايي نداشته است. از اثر اتتراتوژنيك داروهاي ديگر اين خانواده گزارشي ديده نشده است. اما در مورد وزن خشك رحم مادر مي‌توان گفت برخي از اثرات كاهنده فشار خونmebudipine ممكن است توسط برخي از اختلالات ناشناخته در رحم منجر به نياز بيشترخون در دوران بارداري شود. با اين حال اثر تراتوژنيك mebudipine بايد بر روي سيستماسكلتي و بافت نرم از نظر ميكروسكوپي و هيستولوژي نيز بررسي شود.

كلمات كليدي: