مقايسه اثر رژيم ترتيبي و رژيم استاندارد 4 دارويي در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري

نويسنده: سيده سعيده نقيبي
استاد راهنما: سيامك خالقي
استاد مشاور: مهشيد طالبي طاهر
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دستيار تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف:مقاومت آنتي بيوتيكي ميزان ريشه كني هليكوباكترپيلوري را در دنيا كاهش داده است. در مطالعه‌ي آينده نگر حاضر ميزان ريشه كني H پيلوري در بيماران H پيلوري مثبت دريافت كننده رژيم ترتيبي با گروه كنترل دريافت كننده رژيم استاندارد 4 دارويي مقايسه شد.
روش تحقيق:اين مطالعه مداخله‌اي بصورت تصادفي كنترل شده جهت مقايسه رژيم ترتيبي و 4 دارويي استاندارد در ريشه كني H پيلوري ترتيب داده شد. در بيماران كانديد اندوسكوپي، بيوپسي معده گرفته شده و اثبات وجود عفونت هليكوباكترپيلوري با آزمون بافتشناسي، انجام گرفت. 160 بيمار Hپيلوري مثبت جهت مطالعه انتخاب شدند. در اين مطالعه بيماران به دو گروه درماني با رژيم 4 دارويي: امپرازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، بيسموت وروش ترتيبي: به صورت دو مرحله، مرحله 1: 7روز امپرازول + آموكسي سيلين مرحله 2: 7 روز امپرازول+ فورازوليدن+ كلاريترومايسين تقسيم شدند و عوارض و تحمل دارويي طي هفته اول و دوم سؤال شده، 4-5 هفته پس از پايان درمان بيمار براي انجام تست ريشه كنيUBT (تست اوره آز تنفسي) فراخوانده مي‌شود.
يافته ها: در 70 درصد از 80 بيمار تحت رژيم درماني ترتيبي و67/ 0 از 80 بيمار تحت رژيم 4 دارويي منجر به ريشه كني هليكوباكتر پيلوري گرديد. با وجود تفاوت نا محسوس ميزان ريشه كني در دو گروه مطالعه بر روي مبتلايان با گاستريت شديد نشان داد كه نسبت بهبودي در مبتلايان تحت درمان به روش ترتيبي 5/ 87 درصد اما نسبت بهبودي در مبتلايان تحت درمان به روش 4 دارويي 25 درصد بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار است (05/ 0 =>p).
عوارض قابل ملاحظه‌اي درهيچكدام از 2 گروه بيماران رخ نداد.
نتيجه گيري: رژيم درماني ترتيبي اثر بخشي معادل و حتي بيشتر علي الخصوص در گاستريت شديد در مقايسه با درمان 4 دارويي دارد.
كلمات كليدي: هليكوباكترپيلوري، درمان ترتيبي، درمان چهار دارويي