بررسي‌ اثر Silibinin در القاي آپوپتوز و مهار فعاليت تلومراز در رده سلولي LnCap

نويسنده: علي‌ رضا نوري دلويي
استاد راهنما: محمد رضا نوري دلويي
استاد مشاور: سيروس عظيمي‌
تاريخ دفاع: 1391/05/01
مدرك: دكتري عمومي‌ پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مساله و هدف: سرطان پروستات شايع‌ترين نوع سرطان در مردان مي‌‌باشد و پس از سرطان ريه دومين عامل مرگ و مير است. سرطان پروستات يك بيماري هتروژن است كه در بروز آن تغييرات ژنتيكي و اپي ژنتيكي فراواني‌ در ژ‌ن‌هاي مختلف ايجاد مي‌‌شود. مطالعات جديدي كه بر روي سيليبينين، عصاره موجود در گياه خار مريم، صورت گرفته است نشان مي‌‌دهد كه اين تركيب داراي خواص ضد سرطاني بسياري مي‌‌باشد.
روش بررسي‌ و اجرا :در اين پروژه تاثير سيليبينين بر بيان ژنهايDiablo Osteopontin, hTERT , BIRC-4 , XAF1 , وFatty Acid Synthase در رده سلوليLnCap ، يك رده سلولي مرتبط با سرطان پروستات، مورد بررسي‌ قرار گرفته است. به اين منظور سلول‌هاي رده سلولي LnCap با غلظت‌هاي مختلف از سيليبينين و در بازه‌هاي زماني‌ مختلف، تيمار شده‌اند و اثر سيليبينين بر بيان ژ‌ن‌هاي مذكور با استفاده از روش Real Time PCR بررسي‌ شده است. هم چنين براي ارزيابي توكسيسيتي حاصل از روش‌هاي MTT assay و LDH assay استفاده شده است.
نتيجه گيري نهايي:نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي‌‌دهد كه سيليبينين يكي‌ از نقش‌هاي محافظتي خود را در برابر سرطان پروستات از طريق كاهش بيانFatty Acid Synthase و BIRC-4 و افزايش بيانXAF-1 وDiablo انجام مي‌‌دهد.
كلمات كليدي: سيليبينين، آپوپتوز، سرطان پروستات، LnCap