بررسي آنزيم هاي كبدي در بيماران هپاتيت C و همچنين ارتباط اين آنزيم ها با پانولوژي grad stage

نويسنده: قوام محمودي
استاد راهنما: حيات بخش، زاهدي، درويش مقدم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، ،
چكيده: بررسي آنزيم هاي كبدي در بيماران هپاتيت C كه جهت بيوپسي كبد به بيمارستان افضلي پور و درمانگاه ثامن الحجج مراجعه كردند و مقايسه ارتباط Stage, Grade بيماري با تست هاي كبدي
مقدمه: هپاتيت C بيماري پيچيده اي است كه منجر به صدمه سلولي در طي دو تا چهار دهه شده و مهمترين علت سرطان كبد محسوب مي شود و طبق برآورد WHO بيش از 3% جمعيت جهان به HCV آلوده هستند. بيماري هپاتيت C شش ژنوتيپ دارد و همچنين بين ايجاد سرطان سلول هاي كبد و ايجاد بيماري پيشرفته كبدي با ژنوتيپ ارتباط وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آنزيمهاي كبدي در بيماراني كه هپاتيت C در آنها اثبات شده بود و همچنين تعيين ميانگين و درصد غيرنرمال آنزيمي در اين بيماران و مقايسه با stage و Grade بيماري بود.
روش كار: جمعيت مورد بررسي در اين مطالعه كه به صورت مقطعي- توصيفي انجام شد، مبتلايان به هپاتيت C در شهر كرمان بودند. حجم نمونه مورد بررسي عبارت بود از 93 بيمار HCV-Ab مثبت كه به بيمارستان افضلي پور و درمانگاه ثامن الحجج مراجعه كردند. به منظور جمع آوري مقادير فاكتورهاي
-PLT-ALB-PT- ALK.P-ALT-AST-Stage-Grade-Bil.D-Bil.T از بيماران، فرمي تهيه گرديد و داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار SPSS-13 آناليز شد.
نتايج: ميانگين سني افراد مورد بررسي، 40 سال بود كه 82.8% مرد و بقيه زن بودند. در 95.7% بيماران ميزان AST غيرطبيعي و بقيه نرمال بود. اين ميزان در مورد ALT 87.1% به دست آمد. 75.3% بيماران ALK.P نرمال داشتند. مقادير نرمال Bil-T و Bil-D به ترتيب در 73.1% و 54.8% افراد ديده شد و ميزان نرمال PLT, PT, Alb به ترتيب 96.8%، 21%، 83.3% بود.
بحث: در مورد فاكتور ALT، در مطالعات انجام شده به طور متوسط 86.2% بيماران مقادير غيرطبيعي داشتند كه اين ميزان در مطالعه ما 87/1% به دست آمد. مقادير غيرطبيعي AST در 95.7% افراد ديده شد در حاليكه در مطالعات بررسي شده به طور متوسط 87.5% گزارش شد. مقادير غيرطبيعي Bil-T و Bil-D در مطالعه ما به ترتيب در 26.9% و 45.2% افراد گزارش شد كه در مطالعات بررسي شده به ترتيب 35% و 20% بود. PLT در مطالعه ما 16.7% غيرطبيعي كه در مطالعات انجام شده 41% غيرطبيعي بود. در مورد PT و ALK-P، به ترتيب 21% و 25% غيرطبيعي بود كه مطالعه اي در اين زمينه انجام نشده است. مقايسه تست هاي كبدي با Stage و Grade بيماري، ارتباط معني داري را نشان نداد اما در مطالعات بررسي شده، يك ارتباط ميان پايين بودن آلبومين سرم و Stage بيماري گزارش شده است.
كلمات كليدي: هپاتيتC مزمن،AST ،PLT ،ALB ،PT ، ALK.P ،ALT ، Bil-T، Bil-D، Stage، Grade