بررسي كيفيت زندگي مبتلايان به كنديلوما اكوميناتوم مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال 91ـ1390

نويسنده: غزاله كشوادي
استاد راهنما: علي منتظري، ويدا فيضي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي ـ دانشكده بهداشت،
چكيده: بيماري كنديلوما آكوميناتوم (زگيل تناسلي)، نوعي بيماري منتقله جنسي مي‌باشد كه ويروس ايجاد كننده آن HPV(ويروس پاپيلوماي انساني) است. به عنوان نوعي بيماري منتقله جنسي اثر آن را بر روي بيماران ايراني بررسي كرديم.
مطالعه به روش كيفي و مصاحبه‌ي فردي و با پرسشنامه نيمه ساختاري و به تعدادي كه به اشباع داده‌ها برسيم انجام شد.
5 مصاحبه انجام شده، شامل 4 زن و 1 مرد صورت گرفت. اين مصاحبه ها به كمك نرم افزار open code و با روش thematic مورد آناليز قرار گرفت و 46 كد، 11 زير طبقه، 8 طبقه و در نهايت 4 درون مايه استخراج شد. بيشترين مشكل بيماران مربوط به اثرات روحي ـ رواني و تاثير بر روابط جنسي بوده است.
با توجه به كاهش كيفيت زندگي مبتلايان، توصيه به انجام برنامه هاي پيشگيري و آموزش جمعيت در معرض خطر و انجام خدمات مشاوره‌اي براي مبتلايان مي‌شود.
كلمات كليدي: