بررسي سطح پروتئين S100-B در بيماران ضربه به سر و ارتباط ان با پيش اگهي يك ماهه

نويسنده: سيد محمودرضا سجادي
استاد راهنما: محسن عباسي
استاد مشاور: علي بيداري
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي طب اورژانس
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:پروتئين S100B بيوماركري است با آسيب تروماتيك مغزي در بيماران ارتباط دارد. در اين مطالعه سطح پروتئين S100-B اندازه‌گيري مي‌شود تا رابطه آن با پيش‌اگهي بيماران مبتلا به آسيب تروماتيك مغزي بعد از يك ماه مقايسه شود.
مواد و روش‌ها:در اين مطالعه مشاهده‌اي آينده نگر، تعداد 90 بيمار بزرگسال بين سنين 18 تا 50 سال با ضربه به سر خفيف و متوسط مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم و سينا انتخاب شده و سطح پروتين S100B سرمي اندازه‌گيري شد. سطح هوشياري (GCS)، نتايج سي‌تي‌اسكن و مشخصات دموگرافيك بيماران ثبت شد. بعد از يك ماه سردرد و اختلال عملكرد بر اساس پرسشنامه Barthel INDEX ارزيابي گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS آناليز گرديد.
نتايج:ميانگين سني بيماران شركت كننده در اين مطالعه 10.3 ±33.1 سال و 88.9% بيماران را مردان تشكيل مي‌دادند. 47.8درصد بيماران GCS بين 10 تا 13 داشته و 52.2% از شركت كنندگان GCS 14 يا 15 داشتند. ميانگين سطح پروتئين S100B در گروه خفيف (GCS=14-15) بصورت معني‌داري از گروهي كه كاهش سطح هوشياري متوسط (GCS=9-13) داشتند، پايين‌تر بود (P=0.003).
سطح پروتئين در بيماران با پاتولوژي داخل جمجمه رابطه معني‌داري داشت و بالاترين سطح در بيماران مبتلا به آسيب منتشر نوروني مشاهده شد (P=0.000). اگرچه ميانگين سطح پروتئين S100B در بيماراني كه با نمره عملكردي بالاتر بعد از يك ماه، پايين‌تر بوده است، اما اين تفاوت معني‌دار نبوده است (P=0.061). بعد از يك ماه، سطح پروتئين سرم در بيماراني كه سردرد داشته‌اند تفاوت معني‌داري با بيماراني كه سردرد نداشته‌اند نداشت (P=0.594).
بحث: سطح پروتئين S100B در بيماراني بدنبال آسيب تروماتيك مغزي در سي‌تي‌اسكن ضايعه مغزي داشته‌‌اند، بالاتر بوده است. با اين حال نتيجه پيگيري بيماران بعد از يك ماه نشان داد كه بيماراني كه سطح سرمي پروتئين S100B در آن‌ها پايين‌تر بوده است سردرد كمتر و نمره عملكردي بالاتري بر اساس نمره بارتل بعد از يك ماه داشته‌اند اگرچه اين تغييرات معني‌دار نبوده‌اند اما شايد انجام مطالعات با حجم نمونه بالاتر و مدت زمان پيگيري طولاني‌تر بتواند نشان‌دهنده اثر اين بيوماركر در تعيين پيش‌اگهي بيماران باشد.
كلمات كليدي: آسيب تروماتيك مغزي، بيوماركر، S100B