بررسي ارتباط بين منگوله هاي پوستي و هيپرليپيدمي

نويسنده: ياسر رحمان زاده
استاد راهنما: راثي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/03/01
مدرك: دكتراي تخصصي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: منگوله هاي پوستي يك شكايت شايع در درماتولوژي به شمار مي‌روند كه جز تخريب ضايعه درمان ديگري ندارند. هر چند تاكنون فرضيات متعددي در ايجاد و شكل گيري آنها مطرح گشته است و بعضا در مواردي همراهي آنها از نظر آماري با برخي اختلالات متابوليك نظير BMI بالا قابل توجه بوده است ليكن علت بروز ضايعات نامعلوم مانده است. از ميان اختلالات مطرح شده افزايش سطح پلاسمايي گلوكز و بالا بودن نسبت وزن به مجذور قد بيماران در مطالعات بيشتري از رابطه معني دار برخوردار بوده‌اند اما تاكنون مطالعه شاهددار و با طراحي علمي قابل قبول به بررسي رابطه منگوله‌هاي پوستي با سطح چربي پلاسما نپرداخته است. لذا اين مطالعه به منظور تعيين احتمال وجود هر گونه رابطه بين بروز ضايعات و اختلال چربي طراحي گرديد تا در صورت يافتن رابطه معني دار بتوان از اثر پيشگيرانه و يا درماني تصحيح اختلال چربي سود برد.
گروه بيماران شامل مبتلايان به منگوله هاي پوستي مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رسول اكرم (ص) به صورت سرپايي بود كه مورد ويزيت قرار گرفتند. در ابتدا از بيماران شرح حال كامل اخذ شده و مورد معاينه باليني دقيق قرار گرفتند. مطالعه به طور كامل براي بيماران توضيح داده شد و رضايت كتبي آگاهانه از بيماران گرفته شد. به بيماران توضيح داده شد كه در صورت درخواست ايشان در هر زمان، از مطالعه خارج خواهند شد.گروه شاهد از مطالعه ثبت شده TLGS (مطالعه قند و چربي تهران) وارد طرح گرديدند. تشخيص منگوله هاي پوستي در بالين بر اساس توصيف صورت گرفته در بخش بررسي متون و با كنار گذاشتن ساير تشخيص‌هاي افتراقي مطرح گرديد. براي ورود به طرح وجود حداقل3 ضايعه مجزا لازم بود.
نتايج:از ابتداي مهرماه 1389 تعداد 193 بيمار وارد طرح گرديدند كه در نهايت 152 نفر طرح را ادامه داده و در آناليز داده مورد بررسي قرار گرفتند. از 152 بيمار تعداد 89 نفرزن(%58.5) و63 نفر مرد (41.4%) بودند. ميانگين سني گروه زنان 47.8 سال و ميانگين سني گروه مردان 52.1 سال و به طور كلي ميانگين سني 49.6 سال با رنج 18-73 سال بود. در مشخصات آنتروپومتريك ميانگين BMI كلي 7.1±28.8 مي‌باشد كه به ترتيب درگروه زنان و مردان 30.1 و 27.1 بود. ميانگين كلي تعداد منگوله هاي پوستي 12.6 عدد براي هر فرد بود، كه گروه در زنان 14.4 عدد و گروه مردان 10.05 عدد بود. سابقه خانوادگي مثبت در 58 بيمار (38.1%) وجود داشت. با استفاده از نرم افزار SPSS 17.5 و متد آمار ANOVA /T-Test، ارتباط بين تعداد منگوله‌اي پوستي با جنسيت، سن و هيپرتري گليسريدمي و اختلال انواع كلسترول ثابت نگرديد وليكن بين BMI بالاتر و وجود منگوله‌هاي پوستي، اختلاف معني داري مشاهده گرديد. بر اساس نتايج فوق، ارتباط بين اختلال ليپيد و منگوله‌هاي پوستي ثابت نگرديد.
كلمات كليدي: منگوله هاي پوستي، اختلال چربي، skin tag