بررسي اندوسكوپيك وضعيت آناتوميكي حفره پتريگلوپالاتين

نويسنده: مريم اعتمادي
استاد راهنما: عليرضا محبي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي گوش و حلق و بيني
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:رويكرد اندوسكوپي به حفره پتريگوپالاتين اساس درمان‌هاي جراحي را به ويژه در بيماري‌هاي تومورال، عفوني و التهابي تشكيل مي‌دهد. لذا در اين مطالعه قصد داريم تا جهت شناخت آناتوميك اين حفره، به بررسي اندوسكوپيك اين حفره در اجساد تازه بپردازيم.
روش اجرا:ابتدا به صورت اندوسكوپيك آنسينكتومي و آنتروستومي انجام شد. بعد بولا به آرامي رويت گرديد و از قسمت اينفرومديال باز شد. سپس مخاط آن به آرامي از روي ديواره مديال برداشته شد و سپس تنه شريان اسفنوپالاتين كه از سوراخ اسفنوپالاتين خارج مي‌شد، ديده شد. اين تنه به صورت استطاله‌اي از بين اسفنوييدال پروسس استخوان پالاتين و اربيتال پروسس استخوان اسفنوييد خارج مي‌شد.
پس از پيدا كردن تنه شريان در بين استخوان روي آن به آرامي بلند شد و تنه شريان در حفره پتريگوپالاتين پيدا شد. سپس با راهنمايي گرفتن از اين شريان، و برداشتن استخوان توسط كريسون (استخوان ديواره خلفي سينوس ماگزيلاري) كل شريان اسفنوپالاتين تا رسيدن به شريان اينترنال ماگزيلاري و جدا شدن شريان اينفرا اوربيتال تعقيب شد.
سپس در پشت بافت عروقي، بافت Fatty وجود داشت كه پس از برداشتن آن به آرامي در موقعيت سوپريوپوستريور نسبت به عروق گفته شده، اعصاب حفره PPF ديده شد در تمام caseها، گانگليون اسفنوپالاتين و شاخه هاي منشعب از آن به صورت عصب اينفرااوربيتال از قسمت فوقاني، شاخه‏ي ارتباطي با عصب V2 و اسفنوپالاتين از قسمت مديال و عصب Descending Palatin از قسمت تحتاني ديده شدند.
نتايج:پتريگوماگزيلاري: هرمي شكل است و در اطراف آن ماگزيلا، استخوانهاي پالاتين و پتريگوييد پروسس استخوان اسفنوييد قرار دارد.
اين حفره مديال به فيشر پتريگوماگزيلاري و زير اپكس اربيت واقع شده است. در قسمت فوقاني پهن تر بوده و به سمت پايين باريك‌تر مي‌شود.
در قدام: ديواره خلفي ماگزيلا
در خلف: قاعده پتريگوييد پروسس و قسمت قدامي تحتاني بال بزرگ اسفنوييد
در مديال: صفحه عمودي استخوان پالاتال كه آن را از حفره بيني جدا مي‌كند.
در قسمت فوقاني: سطح زيرين استخوان اسفنوييد و اربيتال پروسس استخوان پالاتين
در قسمت لترال: فيشر پتريگوماگزيلاري كه آن را از حفره اينفراتمپورال جدا مي‌كند.
در كل اين فضا از طريق اينفرا اوربيتال فيشر با حفره چشم، از طريق سوراخ اسفنوپالاتين با حفره بيني و از طريق فورامن روتاندوم و كانال ويدين با اسفنوييد رابطه دارد.
نتيجه گيري:در گشودن اين حفره به محوطه وسيعي از عروق و آناتوميك بر مي خوريم. شناخت بهتر اجزاي اين حفره ما را در اعمال جراحي ياري مي‌كند تا اعمال مطمئن تر و بدون عارضه‌اي را انجام دهيم.
كلمات كليدي: