بررسي اثر هيستروسكوپي بر نتيجه باروري در بيماران با سابقه شكست مكرر در لقاح آزمايشگاهي

نويسنده: نسيم ابراهيمي
استاد راهنما: مرضيه آقا حسيني
استاد مشاور: اشرف آل ياسين، آتسا مهدوي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي زنان و زايمان
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:شكست‌‌هاي مكرر در لقاح آزمايشگاهي از مسائل مهم در ART بوده كه منجر به بارمالي و استرسهاي شديدي براي خانواده ميشود.مطالعات متعددي نشان داده‌اند كه هيستروسكوپي در موارد شكست مكرر لقاح آزمايشگاهي منجر به بهبود نتايج باروري بعد از سيكل جديد IVF ميشود. در اين مطالعه آينده نگر هدف اين است كه بررسي كنيم آيا انجام هيستروسكوپي با يا بدون اصلاح پاتولوژي‌هاي داخل رحمي ميتواند اثر مثبتي بر نتايج باروري بعدي داشته باشد يا خير؟
روش اجراء:در اين مطالعه كوهودت، تعداد 353 بيمار زير 38 سال كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند و سابقه دو يا بيش از دو نوبت شكست قبلي IVF داشتند، به دو گروه 1: 211 نفر بدون بررسي هيستروسكوپيك و گروه 2: 142 نفر با بررسي هيستروسكوپيك كه به دو زيرگروه a2: با هيستروسكوپي نرمال و زيرگروه b2 : با هيستروسكوپي غير نرمال و اصلاح پاتولوژي تقسيم شدند، يافته هاي هيستروسكوپيك، ميزان بارداري شيميايي، ميزان بارداري باليني و ميزان زايمان اندازه گرفته شد.
يافته ها: دو گروه مورد مطالعه اختلاف معني داري از نظر سن مادر، سابقه بارداري قبلي، سابقه سقط، مدت و نوع نازايي، تعداد ART قبلي و مدت زمان تحريك گنادوتروپيني نداشتند.
در گروهه‌هاي 1، a2، b2 ميزان بارداري شيميايي به ترتيب 34.1%، 59.2% و 56.4% (Pvalue<0.001) بود.ميزان بارداري باليني به ترتيب، 30.3% ،49.5% و 53.8%( Pvalue=0.001) بود. ميزان كلي بارداري باليني در گروه هيستروسكوپي كنترل به ترتيب 50.7% و30.3% Pvalue(<0.001) بود. ميزان زايمان در گروه هيستروسكوپي 35.5% و در گروه كنترل 21.1%( Pvalue=0.026) بود.يافته هاي هيستروسكوپيك نرمال در 72.5% و يافته هاي غير نرمال در27.5% ديده شده در گروه با هيستروسكوپي نرمال و غيرنرمال اختلاف آماري معني داري از نظر بارداري شيميايي و بارداري باليني وجود نداشت.( Pvalue =0.741) و P (0.645) به ترتيب.
نتيجه: به علت اثر قابل ملاحظه هيستروسكوپي بر نتايج بارداري در بيماران با سابقه شكست مكرر در لقاح آزمايشگاهي پيشنهاد ميشود از آن به عنوان يك اقدام روتين قبل از شروع سيكل ART براي افزايش موفقيت آن و كاهش هزينه هاي مالي استفاده گردد.
كلمات كليدي: هيستروسكوپي، شكست مكرر IVF، بارداري باليني، بارداري شيميايي