بررسي نقاط قوط و ضعف رشته تخصصي طب اورژانس به عنوان يك حرفه از ديدگاه متخصصين طب اوژانس

نويسنده: احسان كريمي
استاد راهنما: شروين فرهمند
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي تخصصي طب اورژانس
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه:با گذشت 10 سال از راه اندازي رشته تخصصي طب اورژانس در ايران هنوز مطالعه‌اي در مورد ديگاه حرفه‌اي متخصصين اين رشته به حرفه طب اورژانس انجام نشده است. بنابراين در اين مطالعه سعي كرديم در قالب يك مطالعه كيفي ديدگاه متخصصين اين رشته را در مورد حرفه خود بررسي نماييم.
روش:مطالعه ما به روش مطالعات كيفي و با به كارگيري ابزار مصاحبه رو در رو و نيمه ساختارمند صورت گرفت. سعي شد مصاحبه شوندها بر اساس جنسيت و نيز فعاليت آكادميك و غير آكادميك انتخاب شوند به گونه‌اي كه با متخصصين طب اورژانس در گروههاي ذكر شده كه 2 سال سابقه كاري داشتند مصاحبه انجام شود تا زماني كه نكته جديدي در مصاحبه ها مطرح نشود و به اشباع داده ها برسيم. سپس متن مصاحبه ها مكتوب گرديد و به وسيله 2 نفر از مجريان طرح مطالعه شد. با استفاده از thematic Analysis ، جان مايه هاي اصلي (Themes) كدگذاري شدند و پس از توافق در 3 دسته (Categories) طبقه بندي گرديدند.
يافته ها:3 دسته اصلي شامل: 1. ماهيت حرفه 2. نقاط مثبت حرفه 3. نقاط ضعف حرفه، شكل گرفت. در دسته ماهيت حرفه متخصصين طب اورزانس ذكر كردند كه نقش مهم و موثري در تشخيص و درمان بيماران اورژانس دارند و مديريت علمي اورژانس بر عهده آنهاست. آنها خود را خط اول برخورد با بيماران دانستند. در دسته نقاط قوت مهمترين عامل احساس رضايتمندي حاصل از ارزش‌هاي معنوي نجات جان يك بيمار و كمك به بيماران اورژانس بود. ساير مواردي از جمله انعطاف پذيري برنامه كاري و و جود فرصت هاي شغلي فراوان هم در اين دسته مهم بود.
در دسته نقاط ضعف اصلي‌ترين نگراني مربوط به شناخته نشدن اين رشته تخصصي در جامعه پس از گذشت 10 سال بود. در كنار اين نكته اصلي نگراني‌هايي در مورد استرس كاري و فرسايش شغلي نيز به چشم خورد.
تفاوت اصلي در ديدگاه متخصيصن اورژانس كه عضو هيئات علمي بودند نسبت به همكاران آنها در بخش خصوصي و سيستم درماني مربوط به احساس امنيت شغلي بيشتر بود. تفاوتي در ديدگاه متخصصين مرد و زن نسبت به حرفه خود به چشم نخورد.
نتيجه گيري:با توجه به مطالعه انجام شده به فرضياتي دست يافتيم كه در آينده مي‌تواند مبنايي براي انجام مطالعات كمي دقيق‌تري باشد. در مجموع به نظر رسيد متخصصين طب اورژانس نگرش مثبتي نسبت به نقش خود در سيستم درماني كشور دارند و آينده شغلي اين رشته در ايران بسيار روشن ارزيابي مي‌شود هرچند كه نگراني‌هايي در مورد عدم حمايت صنفي و نيز فرسايش شغلي در بين متخصصين وجود دارد.
كلمات كليدي: