بررسي تغييرات اندكسهاي گلبولهاي خوني در بيماران مبتلا به بيماري پارانشيم كبدي

نويسنده: نپتون مجدزاه كرماني
استاد راهنما: صديف درويش مقدم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: نارسائي سلولهاي كبد، يرقان و افزايش فشار وريد پورت ممكن است تغييراتي در سلولهاي خوني ايجاد نمايند. بيماريهاي مزمن كبدي معمولاً همراه با پركاري طحال بوده و كاهش طول عمر گلبولهاي قرمز ناحيه شايعي است. وجود كم خوني در بيماران مبتلا به بيماري پارانشيم كبدي ناحيه شايعي است. در بررسي مروري كه در مورد تغييرات اندكسهاي گلبولهاي خوني در بيماران كبدي به عمل آمد نشان داد كه اكثر مطالعات فوق در بيماران الكلي مبتلا به بيماري پارانشيم كبدي صورت و با توجه به تأثير الكل بر روي اندكسهاي گلبولي بر آن شديم كه بررسي فوق را در غياب مصرف الكل در بيماران كبدي انجام دهيم. در مطالعه اخير كه به صورت آينده نگر بر روي 40 بيمار مبتلا به سيروز با هپاتيت بستري در بخش گوارش بيمارستان شماره (1) انجام گرفت تغييرات MCV در بيماران مبتلا به بيماري پارانشيم كبدي و همينطور ارتباط بين MCV و طبقه بندي Child در بيماران مبتلا به سيروز بررسي مي گردد. نتايج بدست آمده نشان داد كه: شايع ترين سن بروز بيماري سيروز در دهه هاي سوم تا ششم عمر است. در بين تغييرات آزمايشگاهي لكوپني، ترومبوسيتوپني و آنمي بطور شايعي ديده مي شود كه آنمي مشاهده شده در 45.5% موارد از نوع ماكروسيتيك بود. در موارد ارتباط بين MCV و شدت بيماري سيروز برحسب طبقه بندي child، ارتباط معني داري بين ماكروسيتوز و child classififcantion علي رغم وجود ارتباط ظاهري وجود نداشت، در حالي كه در بررسي ارتباط بين MCV و هريك از عوامل مؤثر درطبقه بندي فوق ارتباط معني داري بين ماكروسيتوز و PT طولاني وجود داشت. لازم به تذكر است كه معني دار نبودن ارتباط بين ماكروسيتوز و طبقه بندي child به معناي عدم وجود رابطه بين دو متغير مذكور نبوده و چه بسا عواملي از جمله كم بودن تعداد بيماران مورد مطالعه (كه به دليل نوع مطالعه و زمان محدود انجام آن افزايش تعداد موارد ميسر نبود) و يا ساير عوامل در آن مؤثر بوده باشند. اميد كه اين مختصر مقدمه اي جهت انجام مطالعات گسترده تر بعدي و دست يابي به نتايج كامل تر باشد.
كلمات كليدي: