عوارض و مشكلات بيماران مبتلا به هموفيلي نوع A

نويسنده: سيد محمد احمدي
استاد راهنما: علي اصغر وحيدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/11/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ترم هموفيلي به هموفيلي نوع A (هموفيلي كلاسيك، كمبود فاكتور VIII) و هموفيلي B (بيماري Christmas، كمبود فاكتور IX) و هموفيلي C (كمبود فاكتور XI) اطلاق مي شود كه اين نوع اتوزومال مغلوب بوده ولي دو نوع اول بصورت وابسته به جنس مغلوب (Sex- Linked recessive) منتقل مي شوند و تقريباً فقط در مردها ديده مي شوند. ديگر اختلالات خونريزي دهنده ارثي، كه گاهي اوقات به عنوان بيماريهاي شبه هموفيلي (hemophilioid diseases) ناميده مي شوند نامهاي خاصي دارند و نماينده نقص ارثي به صورت اختصاصي در فاكتورهاي انعقادي مي باشند. بعنوان مثال كمبود ارثي پرترومبين (hypoprothrombinemia) كمبود فاكتور V، كمبود فاكتور VII و غيره.
كلمات كليدي: