ارتباط آنمي فقر آهن با عفونت هليكوباكترپيلوري در اطفال

نويسنده: سيده زاهده كمالي تقوي
استاد راهنما: عبدالهي
استاد مشاور: علومي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: ارتباط آنمي فقر آهن با عفونت هليكوباكترپيلوري در اطفال فقرآهن يكي از شايعترين كمبودهاي تغذيه‌اي درميان اطفال مي‌باشد. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه آنمي 25درصد جمعيت جهان را در برگرفته كه تمركز آن در ميان اطفال و زنان مي‌باشد. حدود 9 درصد از كودكان 3-1 ساله فقرآهن و 3-2 درصد آنمي فقر آهن را نشان مي‌دهند اين روندتا بزرگسالي كاهش مي‌يابد تا اينكه در ميان دختران نوجوان اين آمار به 16 درصد فقرآهن و 3 درصد آنمي فقرآهن مي‌رسد.
آنمي فقرآهن در اثر عواملي همچون كاهش منابع خارجي، خونريزي مزمن، افزايش نيازهاي فيزيولوژيك بدن و كاهش جذب مي‌باشد.
مطالعات اخير نشان داده كه هليكوباكترپيلوري مي‌تواند يكي از علل فقرآهن بدون توجيه باشد.
از ريسك فاكتورهاي عفونت باهليكوباكترپيلوري مي‌توان به سن، وضعيت اقتصادي اجتماعي و منابع آب و تعداد افراد خانوار اشاره كرد. ما در اين مطالعه بر آن شديم با توجه به شيوع بالاي آنمي فقرآهن و هليكوباكترپيلوري در كشورمان به بررسي اين ارتباط بپردازيم.
در سال 1390 كودكان بيمارستان امام خميني وارد مطالعه شدند و RBC , TIBC , Feritin ,HP آنتي ژن مدفوعي هليكوباكترپيلوري اين كودكان اندازه گيري شد.
كرايترياآنمي فقرآهن وجودHb<11 وFeritin<12 بود.
مطالعه روي 23 كودك داراي فقرآهن درگروه case و23 كودك فاقد فقرآهن در گروه كنترل انجام شد. از ميان 23 كودك داراي آنمي فقرآهن 3 كودك آنتي ژن مدفوعي مثبت داشته در حاليكه در ميان گروه كنترل اين آمار به يك كودك رسيد.
در آناليزرگرسيون لجستيك با محاسبه 5%<318%= P value ما به اين نتيجه رسيديم كه ارتباطي بين آنمي فقرآهن وهليكوباكترپيلوري وجود ندارد.
كلمات كليدي: