بررسي و مقايسه اثر درماني ليزر EXCIMER با كرم پيمكروليموس 0.1% بر ويتيليگوي كودكان

نويسنده: الهام پيشگر
استاد راهنما: صيرفي
استاد مشاور: فرنقي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ويتيليگو يك اختلال اكتسابي در پيگمانتاسيون پوست به شمار مي‌رود كه ميزان بروز آن در سرتاسر جهان بدون در نظر گرفتن جنس يا نژاد برابر 1-2% مي‌باشد. به دليل تفاوت بارز نواحي پيگمانته پوست سالم و پلاك‌هاي دپيگمانته ويتيليگو، كيفيت زندگي افراد مبتلا به اين بيماري كاهش مي‌يابد. درمان‌هاي موجود براي رفع اين مشكل به دو دسته روش‌هاي جراحي و غير جراحي تقسيم مي‌شود كه از جمله روش‌هاي غير جراحي مي‌توان به درمان با كورتيكواستروئيدهاي موضعي و فوتوتراپي اشاره نمود.
با توجه به نقش مهم ليزر اگزايمر 308 نانومتر در درمان ويتيليگو و ايمني بالاي اين روش و داشتن عوارض درماني اندك به بررسي تاثير اين روش درماني و مقايسه اثر آن با با كرم پيمكروليموس بر روي كودكان مبتلا به ويتيليگو پرداختيم.
روش اجرا: طي مطالعه هم گروهي گذشته نگر برروي پرونده بيماران مبتلا به ويتيليگوي كودكي, 26 بيمار كمتر از 15 سال با پلاك‌هاي تشخيص داده شده و stable شده ويتيليگو وارد اين مطالعه شده و پس از ثبت مشخصات دموگرافيك و نيز محل و مدت زمان وجود ضايعه و سابقه‌ي درمان‌هاي قبلي (نور درماني يا كورتيكواستروئيد) و با توجه به اين كه ضايعات ويتيليگوي كودكان به صورت متقارن مي‌باشد، يك طرف با ليزر اگزايمر 308 نانومتر به صورت سه بار در هفته به مدت 8 هفته تحت درمان قرار گرفته (گروه مورد) و طرف ديگر تحت درمان با كرم پيمكروليموس0.1% دو بار در روز در طي مطالعه قرار گرفتند (گروه شاهد). ميزان بهبودي ضايعات بر اساس نظر و معاينات دو پزشك متخصص، بر حسب گريد مشخص مي‌شود. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار SPSS وارد شده و در نهايت مورد آناليز آماري قرار مي‌گيرند.
نتايج: پس از درمان، تعداد 24 پلاك در گروه ليزر (از 35 پلاك) به پيگمنتاسيون مجدد (حداقل 75% و نمره‌ي بيشتر يا مساوي 4) رسيدند (68.57%) كه در مقايسه، تعداد 19 پلاك (46.66%) در گروه درمان با پماد پيمكروليموس (از 33 پلاك) پيگمنتاسيون مجدد داشتند (57.57%) و اين اختلاف از نظر آماري معنادار بود (p=0.023) بدين ترتيب كه گروه درمان با ليزر پاسخ بهتري به درمان داده‌اند.
بحث و نتيجه گيري: ليزر اگزايمر 308 نانومتر و كرم پيمكروليموس در درمان ويتيليگو لوكاليزه در كودكان موثر مي‌باشد اما گروه درمان با ليزر پاسخ بهتري به درمان داده‌اند اما ميزان پاسخ به درمان در آن‌ها با سن و جنس و محل بروز ضايعات از نظر ميزان حساسيت به اشعه UV رابطه‌اي ندارد.
كلمات كليدي: ويتيليگوي كودكي، ليزر Excimer، كرم پيمكروليموس، پيامدهاي درماني