فرايند رشد معنوي دانشجويان كارشناسي پرستاري

نويسنده: خاطره سيلاني
استاد راهنما: رضا نگارنده
استاد مشاور: عيسي محمدي
تاريخ دفاع: 1391/03/01
مدرك: دكتري پرستاري
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پرستاري و مامايي،
چكيده: زمينه: لازمه‌ي كسب توانايي و شايستگي مراقبت معنوي بعنوان سنگ بناي پرستاري كل نگر، برخورداري از آموزش و پرورش كافي در بعد معنوي مي‌باشد. ارائه مراقبت معنوي نه تنها مستلزم عملكرد معنوي، بلكه وابسته به معنوي بودن پرستار است. رشد معنوي دانشجويان پرستاري طي دوره تحصيل مورد مطالعه قرار نگرفته و از چگونگي پرورش و رشد آنها در بعد معنوي اطلاعي دقيقي در دست نيست. هدف اين تحقيق، مطالعه فرايند رشد معنوي در دانشجويان كارشناسي پرستاري مي‌باشد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، يك مطالعه كيفي است كه با استفاده از رويكرد نظريه زمينه‌اي طي سالهاي 1391- 1378 انجام شد. داده هاي اين مطالعه عمدتا از طريق 15مصاحبه انفرادي عميق و نيمه ساختاري و يك گروه متمركز با 5 شركت كننده گردآوري شد. مشاركت كنندگان مطالعه 19 دانشجوي سال آخر پرستاري و يك عضو هيات علمي دانشكده پرستاري بودند. مطالعه با نمونه گيري هدفمند شروع شد و با پيشرفت مطالعه با هدايت داده ها و طبقات در حال شكل گيري، با نمونه گيري نظري تداوم يافت. داده ها بر اساس نسخه‌ي 2008 كوربين و استراوس تحليل شد. سرانجام بر اساس منطق حاكم بر تحليل نظريه زمينه‌اي، اشباع نظري حاصل شد.
يافته ها: تحليل داده ها منجر به پيدايش پنج طبقه اصلي شد كه عبارت بودند از: تمركز بر دغدغه هاي فردي، درك معنايي جديد از پرستاري، تجربه‌ي خود توسعه دهي فزاينده، دستاوردهاي رشد معنوي، زمينه تحصيلي/مراقبتي. متغير مركزي اين مطالعه «خود توسعه دهي فزاينده» به معناي توسعه دادن مرزهاي وجودي خود در پيوند فزاينده با ديگر انسانها و خدا توانست چگونگي پديده‌ي رشد معنوي را در مشاركت كنندگان ما توضيح دهد و همه طبقات مطالعه را به هم مرتبط سازد. در مجموع يافته ها نشان داد فرايند رشد معنوي در دانشجويان كارشناسي پرستاري يك توسعه غيرسيستماتيك و شهودي بر مبناي تلاش و پويايي فردي دانشجوست كه در جريان تعاملات گسترده انساني در عرصه مراقبتي/ تحصيلي شكل گرفته و از الگوهاي نقش تاثير مي‌پذيرد.
نتيجه گيري: تقويت كاوش معنوي دانشجويان در يك محيط حمايتي و رشد دهنده به كمك الگوهاي اخلاقي و معنوي مي‌تواند با تسهيل و تقويت رشد معنوي آنها زمينه ساز توجه به نيازهاي معنوي بيمار و ارائه مراقبت معنوي شود. رشد معنوي نه تنها مي‌تواند قابليت ارائه مراقبت معنوي به مددجويان را تقويت نمايد بلكه با فراهم ساختن يك منبع حمايتي دروني، توان دانشجو را براي مواجهه بهتر و موثرتر با موقعيت هاي جدي حرفه پرستاري افزايش مي‌دهد.
كلمات كليدي: رشد معنوي، آموزش پرستاري، دوره كارشناسي، نظريه زمينه‌اي، دانشجويان پرستاري