بررسي شيوع HBS-Ag مثبت در خانواده افراد HBS-Ag مثبت در 50 خانواده فرد مبتلا

نويسنده: بتول غفاري
استاد راهنما: مهدي حياتبخش عباسي، صديف درويش مقدم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/07/01
مدرك: دكترا دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: در اين مطالعه به منظور تعيين ميزان شيوع مثبت بودن و HBS-Ag در خانواده فرد HBS-Ag مثبت، 50 خانواده مورد بررسي قرار گرفت.
موارد HBS-Ag مثبت شامل كساني كه در بيمارستان شماره 1 و بيمارستان شهيد باهنر بستري و يا افراد HBS-Ag مثبت اهداءكننده خون به سازمان انتقال خون ايران، مركز كرمان، بودند. در اين مطالعه اين افراد و خانواده آنها (شامل افرادي كه حداقل به مدت يكسال با هم در يك مكان زندگي مي كردند) مورد بررسي قرار گرفتند.
اين خانواده ها در طي مدت 10 ماه (از آبان ماه 1374 تا مرداد ماه 1375) مورد بررسي قرار گرفتند.
- در اين مطالعه پرسشنامه اي تنظيم شد كه شامل موارد زير براي تك تك افراد خانواده بود: (اسم، فاميل، جنس، شغل، تحصيلات، سابقه اعتياد تزريقي، سابقه خالكوبي، سابقه تزريق خون، سابقه عمل جراحي، سابقه دندانپزشكي، سابقه دياليز، نسبت فاميلي)
چنانچه از اين مطالعه برمي آيد شيوع HBS-Ag مثبت در خانواده 30% بود. همچنين در اين مطالعه ديده شد كه نسبت شيوع HBS-Ag مثبت در مردان خانواده تقريباً 2 برابر زنان است. بين شيوع HBS-Ag مثبت در خانواده و تحصيلات و شغل (كه در واقع ملاك تعيين سطح اقتصادي در اين مطالعه بود) رابطه معني دار آماري پيدا نشد.
بين سابقه اعمال دندانپزشكي و HBS-Ag مثبت رابطه معني دار آماري پيدا شد.
در اين مطالعه ارتباطي بين شيوع HBS-Ag مثبت و اعتياد تزريقي، خالكوبي، تزريق خون، سابقه عمل جراحي، سابقه دياليز پيدا نشد. كشف اين رابطه تحقيقات جداگانه ديگري را براي هر مورد مي طلبد.
ارتباط بين HBS-Ag مثبت و رابطه فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه به قرار زير بود: اين شيوع در پدران و مادران خانواده 85/30% و در فرزندان خانواده 67/30% و در فاميل وابسته 73/27% بود.
كلمات كليدي: